סז דין ספק אם קרא קריאת שמע ובו ב' סעיפים:

א

א ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא צריך לחזור ולקרותא מפני שקריאת שמע הוא מן התורהב וספק של תורה הוא להחמיר.

ואף להאומרים שפסוק ראשון או פרשה ראשונה בלבד היא מן התורה והשאר תקנת חכמיםג צריך לחזור ולקרות כל הג' פרשיות שכך היתה התקנה שכל זמן שיקרא קריאת שמע של תורה יקרא כל הג' פרשיותד ומטעם זה צריך גם כן לחזור ולברך הברכות שלפניה ולאחריה אם נסתפק לו אם אמרםה אף על פי שהברכות מדברי סופריםו לפי שכך היתה התקנה שכל זמן שקורין קריאת שמע של תורה אפילו מפני הספק בלבד קורין אותה בברכותיה אבל אם יודע שקראה אלא שמסופק אם בירך לפניה ולאחריה לא יחזור ויברךז שספק ברכות להקלח.

ואם מסופק גם בפרשת ציצית אם קראה בקריאת שמע אם לאו צריך לחזור ולקרותהט עם ברכת אמת ויציב שלאחריה שהיא ג"כ בספק אם אמרה והוא ספק של תורהי והוא הדין לאמת ואמונה של ערבית שמצות עשה מן התורה לזכור יציאת מצרים בכל יום ביום ובלילהיא שנאמריב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך להביאיג הלילות וכיון שהוא מחויב להזכיר יציאת מצרים מפני הספק צריך להזכירה בברכה ובנוסח שתקנו לה חכמים שהיא ברכת אמת ויציביד (א) (ויש לו לחזור גם פרשת ציצית שהיא ואמת ויציב הן דבר אחד ומצוה אחתטו).

ואם אמר איזה פסוק של יציאת מצרים או איזה הלכה שנזכר בה יציאת מצרים יצא ידי חובתו מן התורה ונעשית ברכת אמת ויציב ספק דברי סופרים ולהקלטז (ב) ויש מי שאומריז שמכל שכן אם אומר שירת הים שיצא מן התורה:


א) ר' אלעזר ברכות כא, א. טור ושו"ע ס"א.

ב) רש"י שם ד"ה חוזר. וראה לעיל רס"י נח וש"נ.

ג) כדלעיל סי' נח סעיף א וש"נ.

ד) שו"ת רשב"א ח"א סי' שכ. מ"א ס"ק א. וראה לקמן ס"ב. ועי' חקרי הלכות ח"א ט, א. ח"ט נד, א.

ה) רמב"ם הלכות ק"ש פ"ב הי"ג. ועי' שו"ת צמח צדק חאו"ח סי' ג אות ה. וראה גם לקמן סי' קפה ס"ה. ועד"ז גם לקמן סי' קפד ס"ב (לענין ברהמ"ז). וראה מ"מ וציונים. ועי' העו"ב (ירות"ו) ח, פז.

ו) רמב"ם הלכות ברכות פ"ח הי"ב. טור ושו"ע סי' רט סעיף ג.

ז) רמב"ם הלכות ק"ש שם. טור ושו"ע.

ח) שאלתות דרב אחאי הובא ברא"ש ברכות פ"ג סי' טו ואור זרוע סי' צד. וראה לקמן סי' קסז סי"ב וש"נ.

ט) חידושי הרשב"א ברכות שם. ב"ח. מ"א שם. ט"ז שם.

י) שמואל ברכות שם [ע"ש במסורת הש"ס].

יא) משנה ברכות יב, ב כראב"ע. רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג מגמרא שם יד ע"ב והא בעי לאדכורי כו'. וראה גם לקמן סי' ע ס"א וס"ד.

יב) דברים טז, ג.

יג) כ"ה גירסת רבינו במשנה ובנוסח ההגדה. ראה קובץ אור ישראל יט ע' יז.

יד) עי' לחם חמודות ברכות פ"ג ס"ק מ. אלי' רבה ס"ק ב. ועי' חקרי הלכות ח"ו כב, ב. העו"ב (ירות"ו) ח, פב.

טו) מ"א וע' קונטרס אחרון.

טז) מ"א מגמרא ברכות יד, ב.

יז) מ"א וע' קונטרס אחרון.