סז דין ספק אם קרא קריאת שמע ובו ב' סעיפים:

ב

ב ואם ידוע לו שקרא פסוק ראשון או אפילו פרשה ראשונה ומסופק בשניה צריך לחזור ולקרותה לדברי הכל אף להאומרים שהיא מדברי סופרים לפי שמתחלה כך תקנוה שתהיה כקריאת שמע של תורה לענין שיחזור לקרותה על הספק כמו קריאת שמע של תורהיח:


יח) מ"א. ועי' תהל"ד סק"ב. חקרי הלכות ח"ו כג, ב.