ז

ז היתה טליתו חגורה לו על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה אע"פ שממתניו ולמעלה הוא ערום מותר לקרות קריאת שמע כיון שערותו מכוסה וגם הטלית מפסקת בין לבו לערוהמז אבל להתפלל אסור עד שיכסה לבומח לפי שבתפלה צריך לראות את עצמו כעומד לפני המלך ומדבר עמו שצריך לעמוד באימה אבל בקריאת שמע אינו מדבר עם המלךמט:


מז) רב הונא ברכות כד, ב ופירש"י שם. טור ושו"ע סעיף ו.

מח) ברייתא שם כה, א. וכן בשאר גופו, כדלקמן סי' צא ס"ה.

מט) רש"י שם ד"ה אבל. ועי' לעיל רס"י סא.