קח מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס ובו י"ח סעיפים:

ב

ב טעה או נאנס ולא התפלל מנחה צריך להתפלל ערבית שתיםיא הראשונה לשם ערבית והב' לתשלומיןיב ואע"פ שהתפלות הן כנגד הקרבנותיג אין אומרים כיון שעבר יומו בטל קרבנו כיון שמכל מקום התפלות הן בקשת הרחמיםיד וכל אימת שיתפלל יש לו שכר תפלה אלא שאין לו שכר תפלה בזמנהטו:


יא) רבי יוחנן שם ברכות כו, א. רמב"ם פ"ג מהל' תפלה ה"ח-ט. טור ושו"ע ס"ב. וראה גם לקמן ס"ה. ס"ח. סי"ג-יד. סט"ז-יז.

יב) ראה לעיל ס"א בהערה בשוה"ג וש"נ.

יג) כדלעיל סי' צח ס"ד וש"נ.

יד) ברכות שם. עולת תמיד ס"ק ב. ולענין שהתפלה היא בקשת רחמים ראה גם לעיל סי' נט ס"ד וש"נ.

טו) גמרא שם (לענין תשלומי שחרית). וראה לעיל סי' פט ס"א (לענין שחרית אחרי ד' שעות). לקמן ס"י (לענין החילוק ממוסף). לקמן סי"א (לענין תשלומין למזיד).