ז

ז אין תשלומין לתפלה שהפסיד אלא בזמן תפלהכט (הסמוכה לה) אבל לא בשעה שאינה זמן תפלה כגון אם שהה הרבה אחר שהתפלל תפלה שהיא חובת שעהל אינו יכול להתפלל עוד לתשלומי תפלה שהפסיד לפי שלא תקנו תשלומין לתפלה שהפסיד אלא בזמן שעוסק בתפלה שהיא חובת שעה שאז כיון שהוא עסוק בתפלה הוא חוזר ומשלים מה שפשעלא בתפלותיולב:


כט) רשב"א ברכות כו, א הובא בב"י. שו"ע ס"ג. וראה גם רמב"ם פ"ג מהל' תפלה ה"ח. עי' חי' צ"צ קצד, ג. ערוך השלחן סעיף יד.

ל) לחם חמודות דברי חמודות פ"ד דברכות אות ה. ומלבושי יו"ט אות ה בדעת הרשב"א שם. עי' בקו"א (לא הגיע לידנו). וראה גם ערך לחם ס"ג בדעת הרמב"ם שם, והשגת הראב"ד הל' תפלה שם ה"י. פר"ח ס"ג.

לא) בקונ' השולחן הגיה: שפסק. וברשב"א שם: שטעה.

לב) רשב"א שם. וראה עד"ז לעיל ס"א.