ח

ח לא תקנו תשלומין אלא לתפלה הסמוכה לה בלבדלג כגון אם טעה ולא התפלל שחרית ולא מנחה מתפלל ערבית שתים האחרונה לתשלומי מנחה שהיא תפלה הסמוכה לערבית אבל שחרית אין לה תשלומין וכן בשאר תפלות.

ומכל מקום אם טעה ולא התפלל שחרית בשבת מתפלל מנחה שתים אע"פ שכבר עבר מוסףלד לפי שאין ענין למוסף עם שחרית ומנחהלה שהם במקום התמידיםלו ולכן הם נקראות סמוכות זו לזו אע"פ שהמוסף מפסיק ביניהם כיון שהוא ענין אחר לגמרי:


לג) רשב"ם ורמב"ם פ"ג מהל' תפלה ה"י, הובאו בטור. תוס' ברכות כו, א ד"ה טעה. רא"ש פ"ד דברכות סי' ב בשם רשב"ם. שו"ע ס"ד.

לד) נחלת צבי ס"ק ו. הובא במ"א ס"ק ו.

לה) עי’ סי' רסח בב"י בסוף הסי' משבלי הלקט סי' קכח בשם ר' בנימין. ובט"ז שם ס"ק ד.

לו) ראה לעיל סי' פט ס"א וש"נ.