י

י לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפלהסט ואם שח הוא חוטא וגדול עונו מנשוא אפילו יש ט' זולתו שכל המשיח בבית הכנסת בשעה שהצבור עסוקין בשבחו של מקוםע מראה בעצמו שאין לו חלק באלהי ישראל ואפילו העוסק בתורה שאינו חוטא כל כךעא לא יפה הוא עושהעב כמו שנתבארעג.

וילמד אדם בניו הקטנים ויחנכם לענות אמןעד ומיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעולם הבאעה.

וצריך שיחנכם לעמוד באימה וביראהעו ואותן שרצים ושבים בבית הכנסת בשחוק מוטב שלא להביאם כלל לבית הכנסתעז:


סט) ארחות חיים סי' פב בשם הר"ר יונה. שו"ע ס"ז. וראה גם לעיל סוף ס"ו.

ע) זוהר תרומה קלא, ב. וראה גם תניא אגה"ק סי' כד.

עא) תשו' מהרמ"ע מפאנו סי' קב.

עב) מ"א ס"ק ח.

עג) לעיל ס"ו.

עד) כל בו סוף סי’ יא. רמ"א ס"ז.

עה) שם. וראה סנהדרין קי, ב. וראה לעיל סי' ד סוף ס"ב. לקו"ש ח"ג ע' 801 הע' 10.

עו) מ"א ס"ק יא, בשם של"ה עניני תפלה (ד"ה אסור לישן). וראה לעיל סי' צ סי"ג.

עז) ראה גם לעיל סי' צח סוף ס"א.