יב

יב ולא יענה אמן קצרהקיד אלא ארוכה קצת כדי שיוכל לומר אל מלך נאמןקטו כי זהו פירושו של אמן והם ראשי תיבות שלהקטז.

ולא יאריך בה יותר מדאיקיז לפי שאין קריאת התיבה נשמעת כשמאריך יותר מדאיקיח ואם יש קצת מהעונים שמאריכים יותר מדאיקיט א"צ הש"ץ או שאר המברך להמתין עליהם אם ברכה שלאחריה היא ברכה שאינה חובה על הכל לשמוע אבל אם מוציא את הרבים ידי חובתןקכ צריך להמתין אף על הטועים ומאריכים באמן כדי שישמעו ויצאו ידי חובתן גם הם:


קיד) ברכות מז, א לגי' הרי"ף ורא"ש סי' יז. טור ושו"ע ס"ח.

קטו) ראבי"ה ברכות סי' קכו והגהות מיימוניות (ד"ק פ"א מהל' ברכות) בשם ירושלמי. שו"ע שם. וראה תוס' שבת קיט, ב ד"ה אמר.

קטז) לבוש סוף ס"ד. וראה שבת שם. וראה לעיל סי' סא ס"ד.

קיז) ברכות שם. טור ושו"ע ס"ח. וראה בסעיף הקודם.

קיח) תוס' ברכות שם ד"ה כל. שו"ע שם.

קיט) ב"י בשם ארחות חיים (הל' סעודה סי' י). שו"ע ס"ט.

קכ) מ"א ס"ק טו. וראה לקמן סי' קכח סכ"ח-כט.