קכה דיני קדושה ובו ד' סעיפים:

א

א כשם שמצות קדיש היא שהש"ץ אומר יתגדל ויתקדש כו' בשביל כל הציבורא והם עונים אחריו אמן יהא שמיה רבא כך היא מצות הקדושהב לכתחילה שיאמר הש"ץ נקדישךג או נקדשד והציבור שותקין ומכוונים למה שש"ץ אומרה עד שמגיע לקדושה ואז עונין הצבור קדוש וכן בלעומתם [וב]ובדברי קדשךו ואפילו אם יש ט' ויותר השומעים ומכוונים לש"ץז (אין ליחיד לומר עם הש"ץ נקדישך או נקדש שכיון שקבעו נוסח זה בקדושה יש לנהוג בו דין קדושה כמו בקדוש וברוך ואין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרהח ולש"ץ יש ט' השומעים ומכוונים לוט ולו מי שומע) ואם רצה לומר מלה במלהי עם הש"ץ בלחש אין איסור בדבר שכיון שהם אומרים כל מלה ומלה יחדיויא אמירת שניהם נחשבת כאחת כמו שיתבאר בסי' קפ"גיב אלא שאין לעשות כן לכתחלה אלא מדוחקיג וכמו שיתבאר שם וכמו שנתבאר בסי' ק"טיד.

וכל זה ביחידטו אבל אם כל הצבור נהגו לומר נקדישך עם הש"ץ אע"פ שאין אומרים בלחש מלה במלה עם הש"ץ אין למחות כיון שמקדישין בעשרה ואע"פ שאינו נקרא צבור אלא כשאחד אומר וט' שומעין ועונין אבל כשכל אחד אומר לעצמו כיחידים הם כמו שיתבאר בסי' תקצ"ד מכל מקום בדבר שבקדושה א"צ לכך שלא אמרו אלא אין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה אבל עשרה רשאים כולם לומר נקדש כמו שאומרים קדוש וברוך שהוא עיקר הקדושה ואעפ"כ אומרים כל הצבור אפילו שלא בדרך ענייה אחר הש"ץ כגון קדושת ובא לציון לדברי האומרים שאינה נאמרת אלא בי'טז אלא שבקדושת י"ח יש לנהוג לכתחילה כמו בקדיש שאמן יהא שמיה רבא הוא ענייה שעונין הצבוריז אחר יתגדל שאמר הש"ץ כמו עניית אמן אחר הברכות וכן בקדושה יש לענות קדוש וברוך אחר נקדישך או נקדש שאמר הש"ץ אלא א"כ מדוחק שמוכרח לומר עם הש"ץ כמו שנתבאר בסימן ק"טיח.

ויש נוהגין כן מטעם הידוע להםיט אפילו שלא מדוחק לומר כל נוסח הקדושה עם הש"ץ מלה במלה בלחש ותיבת נקדישך ונעריצך וקדוש קדוש קדוש בקול רם:


א) רא"ש בתשובה כלל ד סי' יט. וראה לעיל סי' נו ס"ד.

ב) עי' צ"צ או"ח סי' קיג, אם היא מצוה מה"ת.

ג) סדור רס"ג (עמ' לח). רמב"ם בסדר התפלה. רא"ש שם. שו"ע ס"א. וכ"ה (נקדישך) בנוסח בסידור.

ד) מחזור ויטרי עמ' 66. טור (ראה ב"י) ממנהג אשכנז. לבוש ס"א. וראה לעיל סי' נט ס"ב. סי' צה ס"א. סי' קט ריש ס"ג וס"ה.

ה) ב"י. שו"ע שם. מ"א ס"ק א. ועי' לעיל סי' קט ס"ה.

ו) ב"י.

ז) מ"א שם, בשם הגהת יש נוחלין (אזהרת התפלה ריש אות יד).

ח) כדלעיל סי' נה ס"ב וש"נ.

ט) ראה רא"ש בתשובה כלל ד סי' יט, ומ"א שם. וראה גם לעיל סי' נו סוף ס"ד וש"נ.

י) ט"ז ס"ק א.

יא) ט"ז שם.

יב) ס"י.

יג) ט"ז שם.

יד) ס"ג וש"נ.

טו) כן משמע להדיא ברא"ש שם.

טז) ראה לעיל סי' נט ס"ב וש"נ.

יז) ברכות ג ע"א (ועונין יהא כו').

יח) ס"ג וש"נ. וראה שם בסוף ס"ה שעונה קדוש (באמצע שמו"ע) בברכת אתה קדוש גם כשלא שמע נקדישך.

יט) האר"י פע"ח שער חזרת עמידה פ"ב. הובא במ"א ס"ק ב.