קכה דיני קדושה ובו ד' סעיפים:

ב

ב אסור לדבר באמצע קדושהכ וכל המדבר עליו הכתוב אומרכא ולא אותי קראת יעקב וגו' כמו שנתבאר בסימן נ"וכב ואפילו יש מנין בלעדו אסורכג ואפילו ללמוד אם לא בשעה שהש"ץ מנגן בשעת הנגון ולא בשעה שמחתך האותיות והנוסח שמוסיפין בשבת אינו מכלל קדושה ומכל מקום אסור לספר בין קדוש לברוך כמו שנתבאר בסי' נ"וכד וטוב שלא לספר עד אחר אמן של האל הקדושכה.

ויראה הש"ץ לסיים לעומתם כו' ובדברי כו' קודם שיתחילו הקהל ברוך וימלוךכו:


כ) שבלי הלקט סי' ח בשם מס' דרך ארץ זוטא. מהר"י אבוהב הובא בב"י. רמ"א ס"א.

כא) ישעיה מג, כב.

כב) ס"ז וש"נ.

כג) מ"א ס"ק א, בשם הגהת יש נוחלין (אזהרת התפלה ריש אות יד).

כד) שם וש"נ.

כה) ראה מנהגי מהרי"ל הל' תפלה (סוף אות ב), הובא בדרכי משה. עי' רמ"א סי' סו ס"ג, ולעיל שם סוף ס"ה וש"נ.

כו) מ"א ס"ק א, בשם ספר חסידים סי' תתו.