פט הלכות תפלה וזמנה ובו ט' סעיפים:

ב

ב ואפילו לכתחלה יכול להתפלל שחרית עד חצותל אם עבר ולא התפלל קודם לכן אפילו עבר במזיד שאין תשלומין במנחהלא יש לו תשלומין עד חצות כיון שלא הגיע עדיין זמן תפלה אחרת אבל אחר חצות מידלב כיון שהגיע כבר זמן תפלת המנחהלג אעפ"י שאינו יכול להתפלל מנחה עד אחר חצי שעה אחר חצותלד זהו משום שרוב בני אדם (אינם בקיאים) לכוין השעות כל כךלה אבל באמת זמנה מתחיל מיד אחר חצות לפיכך אין לו תשלומין עוד לתפלת השחרלו אלא א"כ טעה או נאנס ולא התפלל אותה בזמנה.

וגם בטעות או אונס אין לו תשלומין אלא להתפלל מנחה שתים כלומר שמתחלה יתפלל מנחה שהוא חובת שעה ואז כיון שהוא עסוק בתפלה חוזר ומשלים מה שטעה בתפלותיולז כמו שיתבאר בסימן ק"חלח לפיכך צריך להמתין חצי שעה אחר חצותלט כדי להתפלל מנחה תחלה ואח"כ יחזור להתפלל לשם תשלומין של שחרית ואם הפך לא יצא כמו שיתבאר שם:


ל) ב"ח. ט"ז ס"ק א. וכ"ה בטור בגירסת ס"א. וראה המאורות ריש פ"ד דברכות.

לא) כדלקמן סי' קח סי"א וש"נ.

לב) ב"י (סוף ד"ה ואם). רמ"א ס"א.

לג) מ"א ס"ק ה, דלא כט"ז ס"ק א, עי’ פרי חדש סי' רלג. וראה לקמן סי' רצא סוף קו"א א.

לד) ראה טור ושו"ע סי' רלג ס"א.

לה) ראה יומא כח, ב. מ"א סי' רלג ס"ק א. לקמן סי' רצא שם.

לו) וראה לקמן סי' קח סי"א שמ"מ יכול להתפלל תפלת תחנונים ובקשת רחמים ויהי' לו שכר תפלת הרשות. וראה קובץ חדו"ת מבית חיינו ע' 28.

לז) רשב"א ברכות כו, ב הובא בב"י.

לח) ס"א.

לט) מ"א שם.