כב

כב בגדים המצויירים שתולים בכותלי בית הכנסת לנוירה אע"פ שמן הדין אין בהם משום חציצה אין נכון להתפלל כנגדם כדי שלא יהא מביט בציורם ולא יכוין בתפלתו ואם יקרה לו להתפלל נגדם יעצים עיניורו וגם כשמציירים כותלי בית הכנסת נכון שלא לצייר ציורים נגד פניו של אדםרז אלא למעלה מקומת איש ולכן אין נכון ג"כ לצייר ציורים בספרים שמתפללין בהםרח שלא תתבטל הכוונה.

אבל בגדים שמצויר עליהם דברי תפלות אפילו לישב עליהם בבית הכנסת אסוררט וצריך להוציאם מבית הכנסת כדי שלא ישאר לנו שום דבר בבית הכנסת כי מה לנו להניח בבית הכנסת שלנו דבר שהוא מוכן ומזומן לתפלתם (אבל שלא בבית הכנסת אפילו מצוייר עליהן צורות האסורים כמ"ש ביו"ד סי' קמ"א יש להן תקנה ע"י ביטול כמ"ש ביו"ד סימן קל"ט (וקמ"ה) [וקמ"ו] רי):


רה) רמב"ם בתשובה (מהדורת בלאו סי' רטו), הובא באבודרהם וב"י. שו"ע סכ"ג. וראה אג"ק אדמו"ר ח"י ע' קלו.

רו) ראה לעיל ס"כ.

רז) מ"א ס"ק לז.

רח) מרדכי ע"ז רמז תתמ בשם ר"מ. רמ"א סכ"ג. וראה תוס' יומא נד, א.

רט) רא"ש בתשובה כלל ה סי' ב. רמ"א שם.

רי) סי' אלו בשוע"ר לא הגיעו לידינו, וראה לקמן סי' תלה קו"א ב. סי' תקפו ס"ו. סי' תרמט סי"א ואילך.