פט הלכות תפלה וזמנה ובו ט' סעיפים:
צ דין מקום הראוי להתפלל והולך בדרך ובו כ"ה...
צא שיאזור מתניו ויכסה ראשו בשעת תפלה ובו ו'...
צב הנצרך לנקביו ודין רחיצה ושאר הכנות ובו י'...
צג קודם שיתפלל צריך לשהות ובו ד' סעיפים:
צד צריך לכוין כנגד ארץ ישראל ודין הרוכב או...
צה כיון איבריו בשעת התפלה ובו ד' סעיפים:
צו שימנע כל הטרדות כדי שיכוין ובו ג' סעיפים:
צז שלא יגהק ולא יפהק בשעת התפלה ובו ה'...
צח צריך שיהיה לו כוונה בתפלתו ובו ה' סעיפים:
צט דין שתוי ושכור לתפלה ובו ד' סעיפים:
ק תפלת המועד צריך לסדר ובו סעיף אחד:
קא שצריך לכוין בכל הברכות ושיכול להתפלל בכל...
קב שלא להפסיק כנגד המתפלל ובו ה' סעיפים:
קג מי שנזדמן לו רוח בתפלתו או עטוש ובו ג'...
קד שלא להפסיק בתפלה ובו ז' סעיפים:
קה דין המתפלל שתי תפלות ובו סעיף אחד:
קו מי הם הפטורים מתפלה ובו ד' סעיפים:
קז המסופק אם התפלל ודין תפלת נדבה ובו ה'...
קח מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס ובו י"ח...
קט דין איך יתנהג היחיד לכוין בתפלתו עם הצבור...
קי דין היוצא לדרך ופועלים מה יתפללו וסדר...
קיא דין סמיכות גאולה לתפלה ובו ד' סעיפים:
קיב שלא להפסיק לא בג' ראשונות ולא בג'...
קיג דיני הכריעות בי"ח ברכות ובו ט' סעיפים:
קיד דין הזכרת הרוח וגשם וטל ובו י"א סעיפים:
קטו טעם ברכת אתה חונן ובו סעיף אחד:
קטז פירוש ברכת רפאנו ודינה ובו סעיף אחד:
קיז דיני ברכת השנים ובו ה' סעיפים:
קיח חתימת ברכת השיבה ובו ב' סעיפים:
קיט דין הרוצה להוסיף בברכות ובו ו' סעיפים:
קכ שראוי לומר רצה בכל תפלה ובו ב' סעיפים:
קכא דיני מודים ובו ג' סעיפים:
קכב דינים השייכים בין י"ח ליהיו לרצון ובו ג'...
קכג דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות ובו ח'...
קכד דין הנהגת ש"ץ בי"ח ברכות ודין עניית אמן...
קכה דיני קדושה ובו ד' סעיפים:
קכו דין ש"ץ שטעה ובו ד' סעיפים:
קכז דין מודים דרבנן ובו ג' סעיפים: