קכח דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן ובו ס' סעיפים:

א

א מצות עשה מן התורהא שיברכו הכהנים את ישראל בכל יוםב בנשיאת כפיםג שנאמרד כה תברכו וגו' ולהלן הוא אומרה וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם.

ומשנשאו כפיהם וברכו פעם אחת ביום יצאו ידי חובתן מן התורהו וחכמים תקנו שישאו כפיהם בכל תפלה מן התפלות שביוםז (ו)שחרית ומוסף (דתענית) ונעילהח ומנחה דתעניתט וגם במנחה של כל ימות השנה היה ראוי להיות בה נשיאת כפים אלא שמנעו משום חשש שכרות כמ"ש בסי' קכ"טי.

ואין נשיאת כפים בפחות מעשרהיא שאם היו עשרה כשהתחיל הש"ץ י"ח ואח"כ יצאו מקצתן אע"פ שהוא גומר כל התפלהיב אין שם נשיאת כפיםיג שמצות עשה בפני עצמה היאיד אלא שקבעוהו חכמים בתפלהטו אבל אם היו עשרה כשהתחילו הכהנים לברך ואח"כ יצאו מקצתן גומרין ברכתםטז והוא שנשתיירו רובןיז והכהנים עולים למנין עשרהיח או רוב עשרה לפי שגם הם בכלל הברכהיט שנאמרכ ואני אברכם כלומר לכהניםכא ואפילו ט' כהנים וישראל א' מברכים אותו שברכת כהנים נאמרת בלשון יחידכב יברכך וגו'כג:


א) רמב"ם ס' המצות (העליר) מ"ע כו ובראש הל' תפלה. וראה רמב"ם שם פט"ו הי"ב. ושו"ע ס"ב. וסמ"ג עשין כ'.

ב) רמב"ם בס' המצות ובראש הל' תפלה שם. חינוך מצוה שעח. וראה תוס' ראש השנה כח, ב ד"ה הכא. הגהות מיימוניות סוף פט"ו מהל' תפלה. שו"ע ס"ג.

ג) סוטה לח, א. וראה רמב"ם שם פי"ד הי"א. טור ושו"ע סי"ד. וראה גם לקמן סט"ו. סי"ז. ס"כ. סכ"ג.

ד) במדבר ו, כג.

ה) ויקרא ט, כב.

ו) תוס' שם. הגהות מיימוניות שם. שו"ע שם. וכדלקמן ס"ד וש"נ.

ז) תענית כו, ב. ראה גם לקמן ס"ד וריש סל"ג.

ח) בקונ' השלחן הגיה "ונעילה דתענית". וראה לקמן סנ"ז ורס"י קכט. סי' תרכג ס"ח. וראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 59, דאין נוהגים בנ"כ בנעילה. וראה אג"ק ח"כ ע' רפד.

ט) היינו ביום שאין בה נעילה – ראה לקמן סי' קכט ס"א.

י) ס"א וש"נ.

יא) מגילה כג, ב. טור ושו"ע ס"א.

יב) כדלעיל סי' נה ס"ד.

יג) ירושלמי מגילה פ"ד ה"ד. הובא ברי"ף מגילה שם. ר"נ שם לענין תפלה וה"ה לנשיאת כפים דחד טעמא הוא וחדא הוכחה היא.

יד) ראה קרבן העדה על הירושלמי שם.

טו) ראה מגילה יח, א. וראה ירושלמי תענית פ"ד ה"א "לא מצאנו נשיאת כפיים בלא תפלה".

טז) ירושלמי שם. רי"ף שם. הובא בשיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות ג. רמב"ם הל' תפלה פ"ח ה"ה-ו. עולת תמיד ס"ק א. אליה רבה ס"ק א. באר היטב ס"ק א.

יז) ר"ן מגילה שם ד"ה ירושלמי – לענין ק"ש וה"ה לענין נ"כ. וכדלעיל בשוה"ג. וראה גם לעיל סי' נה ס"ג.

יח) רמב"ם שם פ"ח ה"ה ופט"ז ה"ט. טור ושו"ע ס"א. וראה פס"ד צמח צדק שדמ, ד.

יט) ב"י ראש הסי' בשם ה"ר מנוח. לבוש ס"א. ט"ז ס"ק א.

כ) במדבר ו, כז.

כא) חולין מט, סע"א כר' ישמעאל שם. לבוש שם. ט"ז ס"ק כב.

כב) ט"ז ס"ק כג. וראה גם לקמן סל"ח.

כג) במדבר ו, כד.