י

י נוהגים שהלוי יצוק מים על ידי הכהניםקד על שם וגם את אחיך מטה לוי וגו' הקרב אתך וילוו עליך וישרתוךקה וכדי שהכהנים יוסיפו קדושה על קדושתם שמקדישים ידיהם מן הלוים הנקראים קדושים שנאמרקו וקדשת את הלוים.

ולוי המקדש ידי הכהנים יש לו להתקדש עצמו תחלהקז שיטול ידיו קודם שיצוק על ידי הכהנים שאיך יוסיף קדושה והוא אינו קדוש ובמדינות אלו סומכין הלוים על נטילת ידים שחריתקח אבל אם נגע במקום מטונף ראוי הוא שיטול ידיו תחלהקט.

ואם אין שם לוי יצוק בכור פטר רחםקי שהלוי הוא קדוש על ידוקיא אבל בכור לאב בלבד אין בו קדושה עכשיו שניטל העבודה מבכורותקיב ואם אין שם לא לויקיג ולא בכורקיד טוב שיטול ידיו הכהן בעצמו משיטול על ידי ישראל שמוטב שיתקדש על ידי עצמו שהוא קדוש משיתקדש על ידי ישראל שאינו קדוש כמותו:


קד) זוהר ח"ג קמו, ב. הובא בב"י ד"ה ומכל. ושכן נהגו בספרד. שו"ע ס"ו.

קה) במדבר יח, ב.

קו) ראה במדבר ח, יז-יח.

קז) זוהר שם. שו"ע שם. ולענין יוכ"פ ראה לקמן סי' תריג ס"ו.

קח) רמ"א ס"ו.

קט) ב"ח ד"ה הב"י. מ"א ס"ק ח.

קי) ב"ח ד"ה ומצאתי בשם מהרי"ל. ט"ז ס"ק ג (הב'). מ"א ס"ק ז.

קיא) ראה במדבר פרק ג ופרק ח.

קיב) ראה ט"ז שם. מ"א שם. וראה אג"ק חי"ח ע' רמח.

קיג) עי' מ"א שם.

קיד) שיירי כנה"ג הגב"י אות ג. הובא בבאר היטב ס"ק ח.