יא

יא אם הלוי חכם והכהנים עמי הארץקטו אין צריך ליתן מים על ידיהם שלא יזלזל בכבוד תורתוקטז ואם מקצת הכהנים תלמידי חכמיםקיז צריך ליצוק על כולם מפני דרכי שלום ויש מי שאומרקיח שאף אם כולם עמי הארץ צריך ליצוק מים על ידיהם (מפני דרכי שלום כמו שכהן עם הארץ עולה לקרות בתורה לפני לוי חכם מפני דרכי שלום כמ"ש בסי' קל"הקיט) והעיקר כסברא הראשונהקכ (לפי שכשהלוי מונע עצמו בשב ואל תעשה ואינו הולך לשרת הכהנים ליצוק מים על ידיהם אין לחוש למחלוקת כל כך כמו שיש לחוש בחכם העולה לקרות בתורה ראשון בפני הכהן) ומכל מקום אם רוצה לוי למחול על כבודו וליצוק על ידי כהנים רשאי ונכון לעשות כןקכא כדי להוסיף קדושה על קדושת הכהנים ואין בזה איסור משום זלזול תורתו (כיון שאינו משרת את הכהנים דרך חק ומשפט כהונהקכב אלא מתכוין להוסיף קדושה על קדושתם ואין איסור כלל לחכם לזלזל את עצמו משום איזו הידור מצוה והוספת קדושה ואדרבה זהו כבודו כמו שיתבאר בסי' ר"ןקכג):


קטו) שו"ת ר"י הלוי סי' לט ומא. הובא בכנסת הגדולה הגב"י. מ"א ס"ק ז.

קטז) באר היטב ס"ק ח.

קיז) שם בשם הר"ש הלוי שבשו"ת הנ"ל.

קיח) כנסת הגדולה שם בשם הר"ל סרואל שבשו"ת הנ"ל סי' מ. מ"א שם.

קיט) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה טור ושו"ע שם ס"ג–ד.

קכ) משמעות המ"א שם.

קכא) אליה רבה ס"ק י. ממשמעות שו"ת ר"י הלוי שם.

קכב) ראה לקמן סי' קס"ז סי"ט. סי' רא ס"ב וש"נ.

קכג) ס"ד וש"נ. וראה שם קו"א ס"ק ב. וראה עטרת פז ס"ק יח.