יב

יב כל כהן שאינו עולה לדוכןקכד קודם שיסיים השליח ציבור ברכת עבודהקכה שוב אינו עולהקכו שנאמרקכז וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם ואחר כן וירד מעשות החטאת וגו' משמע שבירך קודם שנסתלק מהעבודהקכח לכן תקנו בתפלה שיעלו הכהנים לדוכן קודם סיום ברכת העבודה ואף אם לא יעלו לדוכן ממש אלא שעוקרים רגליהם לעלות אע"פ שלא הגיע לדוכן עד לאחר רצהקכט ומודיםקל ה"ז כאלו עלה בעבודה.

ולכתחלה יעקור כל כהן ממקומו כשמתחיל הש"ץ רצהקלא:


קכד) סוטה לח, ב. רמב"ם הל' תפלה פט"ו הי"א. טור ושו"ע ס"ח.

קכה) פרי חדש ס"ח מרש"י סוטה שם ד"ה שאינו. אליה רבה ס"ק יד.

קכו) וכ"ה בסדור ד"ה לכתחלה. וראה גם לעיל ס"ג, ס"ה וס"ח, ולקמן סל"ב וסל"ג.

קכז) ויקרא ט, כב.

קכח) רש"י סוטה שם ד"ה וירד. אליה רבה ס"ק יז.

קכט) גמרא שם ורש"י ד"ה מעיקרא. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

קל) שו"ע שם. אליה רבה ס"ק טו.

קלא) אליה רבה ס"ק יד בכוונת הטור ושו"ע שם. וכ"ה בסדור שם. וראה סדור רס"ג עמ' צד