יג

יג אפילו אם היה אנוס ולא עקר רגליו בעבודה לא יעלה ואם עלה לא ירדקלב.

ואם עקר רגליו מביתו לבא לבית הכנסת ולא כדי לעלות לדוכן אין עקירה זו מועלת כלוםקלג אבל אם עקר רגליו מביתו לבא לבית הכנסת כדי לעלות לדוכן עקירה זו מועלת אם היתה קודם שסיים הש"ץ ברכת עבודה כגון שהיה ביתו סמוך לבית הכנסתקלד:


קלב) רדב"ז ח"א סי' תקטז. מ"א ס"ק י.

קלג) שם.

קלד) מ"א שם. מכנסת הגדולה הגה"ט.