יד

יד כשעוקרים הכהנים רגליהם לעלות לדוכן אומרים יהי רצון מלפניך ה' או"א שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלימה ולא יהיה בה מכשול ועון מעתה ועד עולםקלה.

וטוב שלא יאמרו תפלה זו מיד שעוקרין רגליהם בעבודה אלא ימתינו עד אחר שיאמרו מודים עם הש"ץקלו ואז יחזירו פניהם להיכלקלז ויאמרו תפלה זו ויאריכו בה עד שיסיים הש"ץ ברכת הודאהקלח כדי שיענו הקהל אמן על שתיהםקלט:


קלה) סוטה לט, א. לפי נוסח סדור רס"ג עמ' צה. רמב"ם פי"ד מהל' תפלה הי"ב. טור ושו"ע ס"ט. ובנוסח הסידור: ... הברכה הזאת ... ולא יהיה בה...

קלו) מ"א ס"ק יא. אליה רבה ס"ק יח. וכ"ה בסדור ד"ה אחר.

קלז) רש"י סוטה לט, א ד"ה וכי. שם ע"ב ד"ה לעקור. ותוס' סוטה שם ע"א ד"ה וכי. ור"ן מגילה (טז, א ד"ה וכתב). גי' ס"א בטור. הובא במ"א שם.

קלח) רש"י ותוס' ור"נ וטור שם. שו"ע ס"ט. וכפירוש מ"א ס"ק יא-יב. וכ"ה בסדור שם.

קלט) ב"ח ד"ה הב"י. מ"א ס"ק יב. ראה עד"ז גם לקמן סכ"ד. סי' קל ס"א.