טז

טז יש מקומותקנד שאין אומרים או"א ברכנו כו' כשהכהנים נושאים כפיהם אלא מיד כשמסיים הש"ץ ברכת מודים קורא בקול רם כהניםקנה ואין קריאה זו חשובה הפסק בתפלה הואיל ונשיאת כפים הוא צורך התפלהקנו אבל במדינות אלו נוהגיןקנז שהש"ץ אומר או"א כו' בלחשקנח עד מלת כהנים שאומרה בקול רם והיא קריאה לכהנים וחוזר ואומר עם קדושיך כאמור בלחש ומפני זה אין קריאה זו חשובה הפסק כיון שאומרה בלשון ברכה ותפלהקנט:


קנד) הגהות מיימוניות הל' תפלה פי"ד אות ז בשם הרמב"ם (פט"ו ה"י) ומהר"ם מרוטנברג (אחר חזרה) ורבינו פרץ. מרדכי מגילה סי' תתיז בשם מהר"ם. טור בשם רבינו פרץ בשם ר"ת. דעה א' ברמ"א ס"י. וראה גם לעיל סי' קכז ס"ב. לקמן סכ"ח.

קנה) רמב"ם הל' תפלה פי"ד ה"ח. שו"ע ורמ"א שם.

קנו) עולת תמיד ס"ק כא. ראה גם לקמן סכ"ב. ס"ל-לא.

קנז) רמ"א שם. כדעת ר"י (תוס' ברכות לד, א. סד"ה לא) ומהר"ם מרוטנבורג קודם חזרה (הגהות מיימוניות שם. תשב"ץ סי' קצח. טור).

קנח) ובסידור השמיט תיבת "בלחש". ועי' פסקי הסידור ספ"ד.

קנט) תוס' שם. וראה גם לקמן סל"ב וסוף סנ"ז.