יז

יז כשמחזירים פניהם כלפי העםקס מברכיןקסא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה.

וכולם מברכים ולא יברך אחד והאחרים יענו אמןקסב מפני הטירוףקסג.

ויש אומריםקסד לברך ברכה זו כשפניהם כלפי ההיכל קודם שיחזירו פניהם ויש נוהגיןקסה להתחיל הברכה כשפניהם כלפי ההיכל ומחזירים פניהם וגומרים לצאת ידי ב' הסברותקסו.

ולדברי הכלקסז מברכין קודם שישאו ויפרסו כפיהם שנשיאת כפים היא עיקר מצות (התורה)קסח וכל המצות מברך עליהם עובר להתחלת עשייתןקסט לכתחילהקע אבל החזרת פניהם אינה מגוף המצוה אע"פ שהיא מעכבת כמו שיתבארקעא:


קס) טור ושו"ע ולבוש סי"א, לפי פירוש שיירי כנסת הגדולה הגב"י אות ו. וראה רש"י סוטה לט, ב ד"ה לעקור.  וכ"ה בסידור.

קסא) סוטה שם ע"א.

קסב) כפי שאפשר לעשות בשאר ברכת המצוות, כדלעיל סי' ח סי"א וש"נ.

קסג) שו"ת מבי"ט ח"א סוף סי' קפ. הובא במ"א ס"ק יז.

קסד) רמב"ם הל' תפלה פי"ד הי"ב. סמ"ג עשין כ'. סמ"ק סי' קיג. חינוך מצווה שעח. אליה רבה ס"ק כה.

קסה) פרי חדש, שכ"ה משמעות הטור ושו"ע. הובא בבאר היטב ס"ק יח.

קסו) שיירי כנסת הגדולה שם – בטעם המנהג. ובסידור כ' והכהנים מחזירים פניהם כלפי העם ומברכין. וראה שער הכולל פ"י ס"ג.

קסז) משמעות הרמב"ם (שם וה"ג) וטור שו"ע (שם וסי"ב).

קסח) ראה לעיל ס"א וש"נ. וראה ב"ח ריש הסי' סד"ה גרסינן. אליה רבה ס"ק ג. דעת תורה סי"ב.

קסט) כדלעיל סי' כה סי"ז וש"נ.

קע) ראה לקמן סי' קנח סט"ז וסי' רסג סי"א ובקו"א ס"ק ג.

קעא) לקמן סל"ז. וראה גם סכ"ג וס"מ.