יח

יח א"צ להיות פני הכהנים כלפי הש"ץקעב אלא אפילו אם ההיכל קבוע בצפוןקעג והתיבה שהש"ץ לפניה היא במזרח הכהנים עומדים לפני ההיכל בצפון ופניהם לדרום כלפי העם ומכל מקום אין ההיכל מעכבם כללקעד בנשיאת כפים שאפילו במקום שאין שם ספר תורה הכהנים מחזירים פניהם כלפי העם ומברכים:


קעב) כנסת הגדולה הגה"ט. הובא במ"א ס"ק טו.

קעג) עי' לעיל סי' צד ס"ב.

קעד) פרי חדש אות י. הובא בבאר היטב ס"ק א וסקי"ד. עולת תמיד ס"ק א. אליה זוטא ס"ק א.