יט

יט ב' כהנים השונאים זה את זה מותרים לעלות ביחד ואין אחד יכול לומר לחבירו עלה אתה בשחרית ואני במוסף או להיפוך כי יכול לומר אני רוצה לברך בשתיהןקעה אבל כהן השונא את הצבור או הצבור שונאים אותו סכנה היא לכהן אם ישא את כפיוקעו (ולכן יצא מבית הכנסתקעז) ועל זה תקנו בברכה לברך את עמו ישראל באהבהקעח:


קעה) מ"א ס"ק יג בשם שו"ת מהר"מ מינץ סי' יב. הובא בפר"ח שם ובבאר היטב ס"ק טו.

קעו) זוהר ח"ג קמז, ב. מ"א ס"ק יח. אליה רבה ס"ק כו.

קעז) ראה לעיל ס"ה וש"נ.

קעח) מ"א ואליה רבה שם. וראה לקו"ש חי"ג ע' 137. חכ"ז ע' 89.