קכח דיני נשיאת כפים ואיזה דברים הפוסלים בכהן ובו ס' סעיפים:

ב

ב זר שנשא את כפיוכד אפילו עם הכהניםכה עובר בעשה שנאמרכו דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל ולא זרים ולאו הבא מכלל עשה עשהכז:


כד) כתובות כד, ב. ולענין לברך את בניו ותלמידיו בעיוהכ"פ בנוסח יברכך וגו' ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 58.

כה) לבוש ס"א. עי' ב"ח ד"ה ומדברי. מ"א ס"ק א.

כו) במדבר ו, כג.

כז) רש"י שם ד"ה דאיסור עשה.