כ

כ אחר הברכה קודם שמתחילין יברכך צריכים להגביה ידיהם כנגד כתפותיהםקעט שברכת כהנים אינה נאמרת אלא בנשיאת כפיםקפ.

ויש להגביה יד הימנית קצת למעלה מהשמאלית ורמז לדבר וישא אהרן את ידיו כתיב ידוקפא.

ופושטים ידיהם מטעם שנתבארקפב.

ונוהגים לחלוק ראשי אצבעותיהםקפג על פי המדרשקפד מציץ מן החרכים ששכינה למעלה מראשיהם ומציץ מבין חרכי אצבעותיהם.

ונוהגין לכוין לעשות ה' אוירים בין ב' אצבעות לב' אצבעות אויר אחד ובין אצבע לאגודל וכן ביד שניה ובין גודל לגודל לקיים מציץ מן החרכיםקפה ובין תיבה לתיבה רשאים לקרב האגודלים זה בזהקפו (וה"ה שאר אצבעותקפז) ויש נזהריןקפח בשעת אמירת התיבות להניח אגודל ימין על שמאל שיהיה כעין חלון ביניהם כדי שיהיה ה' חלונות (שחרכים הוא תרגום של חלונות).

ונהגו לפרוש ידיהם בענין שיהיה תוך כפיהם כנגד הארץ ואחורי ידיהם כנגד השמים הפך מפרישת ידים לתפלהקפט:


קעט) משנה סוטה לח, א. רמב"ם הל' תפלה פי"ד ה"ג. טור ושו"ע סי"ב.

קפ) ברייתא שם. וראה גם לעיל ס"א וש"נ.

קפא) הגהות מיימוניות שם אות ג. בדק הבית (בב"י ד"ה ומגביהין) בשם הזוהר ח"ג קמו, א. שו"ע שם.

קפב) לעיל סט"ו וש"נ.

קפג) עי' אג"ק ח"א ע' כו ואילך.

קפד) שיר השירים רבה עה"פ – ב, ט. במדבר רבה פי"א, ב. הובא ברא"ש מגילה פ"ג סי' כא. טור.

קפה) רא"ש שם. טור ושו"ע שם. בכמה דפוסים בטור: מן ה' חרכים. וכ"ה בפרישה ס"ק טז. ט"ז ס"ק ז.

קפו) הגהות מנהגים (עמ' נז אות יב). הובא במ"א ס"ק יט ובאליה רבה ס"ק כז.

קפז) ראה אליה רבה שם.

קפח) מהרי"ל (הל' תפלה סט"ו). הובא במ"א ואליה רבה שם.

קפט) ב"י בשם אורחות חיים. שו"ע שם.