כב

כב לכתחלה נכון שיהיה הש"ץ מקרא אותםרה לפי שברכת כהנים היא מכלל התפלהרו לכן טוב שיאמרנה המתפלל אלא א"כ הוא כהן כמו שיתבאררז ומטעם זה ג"כ אין הקראתם אותם חשובה הפסק בתפלהרח:


רה) ראה מ"א ס"ק לד בפי' השו"ע סכ"ב. וכ"ה משמעות הגהות מיימוניות (הל' תפלה פי"ד אות י) מירושלמי (ברכות פ"ה ה"ד). ועי' גם בכסף משנה שם הי"ד. ראה גם לקמן סל"ד.

רו) ראה לעיל סט"ז וש"נ.

רז) סל"ד.

רח) רא"ש ברכות פ"ה סי' יז ומגילה פ"ג סי' כא. משמעות תוס' ברכות לד, א ד"ה לא. לבוש סי"ג – וראה עד"ז לעיל סט"ז וש"נ.