כג

כג אין מברכיןרט אלא בלשון הקודש ובעמידה ובקול רם ובנשיאת כפיםרי ואפילו בדיעבד לא יצאו אם שינו באחת מאלהריא.

בלשון הקודש שנאמרריב כה תברכו עד שיאמרו בלשון הזהריג.

בעמידה שנאמרריד לשרתו ולברך בשמו מה שירות מעומד שנאמררטו לעמוד לשרת אף ברכה מעומדרטז.

אבל הצבור רשאין לישבריז רק שיהיה פניהם נגד פני הכהניםריח שנאמר אמור להם כאדם האומר לחבירו שמדבר עמו פנים אל פנים (אבל בדיעבד אין זה מעכבריט שהרי עיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכן אע"פ שאין מברכין כאדם האומר לחברו פנים כנגד פנים כמו שיתבאררכ).

בקול רם שנאמר אמור להם כאדם האומר לחברורכא שאומר לו בקול כדי שישמע אף כאן אין אומרים הברכה בינם לבין עצמם בלחש אלא עד שישמעו כל העם אשר ישנו פהרכב ולכתחלה צריך לומר במעולה שבקולות לא גדול ולא קטן אלא בינונירכג:


רט) סוטה לח, א. רמב"ם הל' תפלה פי"ד הי"א. טור ושו"ע סי"ד.

רי) ראה גם לעיל ס"א וש"נ.

ריא) כנסת הגדולה הגה"ט. הובא במ"א ס"ק כא. פרי חדש. אליה זוטא ס"ק יג.

ריב) במדבר ו, כג.

ריג) גמ' שם. ט"ז ס"ק ט.

ריד) דברים י, ח.

רטו) שם יח, ה.

רטז) גמ' שם. ט"ז שם. ובשאר המצוות עי' לעיל סי' ח ס"ג וש"נ.

ריז) מ"א ס"ק כב. אליה רבה ס"ק כט.

ריח) גמ' שם. רמב"ם שם ובה"ז. טור ושו"ע סכ"ג. מ"א שם. ראה גם לקמן סל"ו-ז.

ריט) עולת תמיד ס"ק ל. ועי' לעיל סעיף יז.

רכ) סל"ח וש"נ. וראה גם לקמן סל"ו.

רכא) גמ' שם. ט"ז שם.

רכב) ראה פרי חדש מספרי נשא פסקא לט.

רכג) טור בשם הירושלמי (סוטה פ"ז ה"ב). מ"א ס"ק כג.