כד

כד הכהנים עונים אחר המקרא על כל מלה ומלהרכד עד שיסיימו פסוק ראשון ואז עונין הצבור אמןרכה וכן אחר פסוק ב' וכן אחר פסוק ג'רכו.

ואח"כ מתחיל הש"ץ שים שלום ואז הכהנים מחזירים פניהם להיכלרכז ואומרים רבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראלרכח.

ונוהגים להאריך בתפלה זו עד שיסיים הש"ץ ברכת שים שלוםרכט כדי שיענו הציבור אמן על שתיהןרל ואם אינם יכולים להאריך כל כך יאמרו אדיר במרום כו'רלא ויכוונו לגמור עם הש"ץ ובראש השנה ויום כפור שמאריכים בניגונים היום תאמצנו יש מי שאומררלב שלא יתחילו רבון עד לבסוף שיגמרו עם הש"ץ:


רכד) ראה לעיל סכ"א וש"נ.

רכה) ולא ב"ה וב"ש, לא כי"ר ולא בזכות כו'. ראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 42.

רכו) משנה סוטה לז, ב ורש"י שם ד"ה הכי גרסינן. גמ' שם מ, ב ורש"י שם ד"ה שאין. רמב"ם הל' תפלה פי"ד ה"ג. טור ושו"ע סי"ג.

רכז) גמ' שם לט, ב. רמב"ם שם ה"ד. טור ושו"ע סט"ו. ובסידור כתב: אחר הדוכן אומרים הכהנים זה. וראה אג"ק ח"ט ע' צז-ח.

רכח) גמ' שם ע"א. רמב"ם שם הי"ב. טור ושו"ע שם. וכ"ה בסידור (בשינויים קלים), ושם - עם סיום כל הפסוק.

רכט) רש"י שם ע"ב ד"ה לעקור. הובא בתוס' שם ע"א ד"ה וכי. והגהות מיימוניות הל' תפלה פי"ד אות ט. טור (בכמה דפוסים). רמ"א שם.

רל) רמ"א שם. וראה עד"ז לעיל סי"ד וש"נ.

רלא) הגהות מיימוניות שם. רמ"א שם. ראה לקמן סי' קל ס"א וש"נ.

רלב) מ"א ס"ק כד.