כה

כה אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור להיכל עד שיתחיל הש"ץ שים שלוםרלג ואינם רשאים לכוף אצבעותיהםרלד מפשיטתן להיות כשאר בני אדםרלה עד שיחזירו פניהם מן הצבור ואינם רשאים לעבור מן הדוכן ולילך עד שיסיים ש"ץ ברכת שים שלוםרלו אלא עומדים שם כפופים לפני ההיכלרלז ולא ידברו עד שירדו מן הדוכןרלח ויש מי שאומררלט שצריכים להמתין מלירד עד שיכלה אמן מפי רוב הצבור אחר ברכת שים שלום שכל שלא כלתה עניית אמן מפי רוברמ העונים עדיין לא נסתיימה הברכהרמא כמ"ש בסי' קכ"דרמב וכן המנהגרמג:


רלג) גמ' שם לט, ב. רמב"ם שם ה"ו. טור ושו"ע סט"ז.

רלד) שם.

רלה) רש"י שם ד"ה לכוף. ראה גם לעיל סט"ו.

רלו) גמ' שם. רמב"ם טור ושו"ע שם.

רלז) רש"י שם ד"ה לעקור.

רלח) מהרי"ל הל' תפלה (סט"ו). הובא במטה משה אות קפט. אליה רבה ס"ק לג.

רלט) כתבי מהרא"י (תרומת הדשן ח"ב) סי' קט. שו"ע שם.

רמ) ראה גם לעיל סי' קכד סי"א. לקמן סכ"ח. סי' קסז ס"ג.

רמא) תרומת הדשן שם. ט"ז ס"ק י.

רמב) סעיף יא וש"נ.

רמג) רמ"א שם.