כו

כו כשמחזירים פניהם בין בתחלה שמחזירים פניהם מן ההיכל כלפי העם בין בסוף שמחזירים פניהם מן הצבור להיכל לא יחזירו אלא דרך ימיןרמד שכשעומדים תחלה ופניהם למזרח יפנו לצד דרום ואח"כ למערב נגד הצבור ובחזרתם למזרח יפנו לצד צפון שהוא ימינם כשפניהם כלפי הצבור למערברמה:


רמד) טור עפ"י סוטה טו, ב (ראה ב"י ד"ה וכשמחזירין). שו"ע סי"ז.

רמה) ב"י שם. ב"ח שם. ט"ז ס"ק יא. מ"א ס"ק כה. ועיין שו"ת צמח צדק או"ח סי' סז וסי' קיב. חידושי צמח צדק סט, ב. ושם: "דעכצ"ל הפי' כמ"ש הב"י (ד"ה וכשמחזירין) בשם יש מפרשים (שצריך לחזור פניהם לצד שמאל), אף שקראם טועים, באמת לענ"ד דבריהם נכונים" (והיינו כדעת הלבוש סי"ז). ולענין הדלקת נרות חנוכה – ראה סידור דיני חנוכה. ולענין "בואי בשלום" – מנהג חב"ד כדברי הצ"צ הנ"ל (ראה מנהגי מלך ע' 41. התקשרות גליון עדר ע' 18). וכ"ה לענין הגבהת ספר תורה (ראה שם ע' 17).