כז

כז כשיורדין מן הדוכן לא יחזירו אחוריהם להיכל אלא יצדדו ויחזירו פניהם קצת להיכל כתלמיד הנפטר מרבורמו שמחזיר פניו אליו בצאתו מלפניו.

ואחר שירדו יזהרו שלא יגעו במנעליהם המטונפים ואם נגעו יטלו ידיהם לתפלה שיתפללו אח"כרמז ואף אם אינם מטונפים צריכים ליטול ידיהם אם נגעו בהן מפני סכנת רוח רעהרמח כמ"ש בסימן ד'רמט:


רמו) מ"א ס"ק כו.

רמז) אגודה מגילה פרק הקורא עומד סי' לד. [ר]מ"א סי"ז.

רמח) מ"א ס"ק כו.

רמט) מהדו"ק סי"ח.