כח

כח אין הקורא כהנים רשאי לקרות כהניםרנ עד שיכלה מפי (רוברנא) הצבור אמן שעונים אחר ברכת מודיםרנב במקומות שאין אומרים או"א ברכנו כו' כשהכהנים נושאים כפיהםרנג (שעד שיכלה אמן מפי (רוב) הצבור אי אפשר לכהנים לשמוע קריאתו אותם שב' קולות כאחד אינם נשמעיםרנד).

ואין הכהנים רשאים להתחיל ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן עד שיכלה דבור קריאת כהנים מפי הקורארנה.

ואחר שברכו הכהנים אשר קדשנו בקדושתו של אהרן אינם רשאים להתחיל יברכך עד שיכלה מפי כל הצבוררנו אמן שעונים אחר ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן ואף אם יש בצבור (איזה) קצת שטועים ומאריכים באמן יותר מדאירנז בענין שאף שלאחר שכלתה תיבת יברכך מפי המקרא במדינות אלו שקורין גם תיבת יברכךרנח עדיין לא כלתה אמן מפיהם צריך להמתין עליהם לפי שהוא חיוב על כל העם אשר ישנו פה לשמוע כל הברכה מפי הכהנים כמ"ש למעלהרנט אבל המקרא א"צ להמתין אלא עד שיכלה אמן מפי רוב הצבור שאין חובה כלל על הציבור לשמוע מהמקרארס אלא על הכהניםרסא (ומכל מקום קודם שיכלה אמן מפי רוב הציבור אי אפשר לכהנים לשמוע מן המקרא שב' קולות אינם נשמעים).

ויש מי שאומררסב שגם הקורא כהנים צריך להמתין עד שיכלה מפי כל הצבור אמן של ברכת מודים וכן המקרא צריך להמתין עד שיכלה מפי כל הצבור אמן של ברכת אשר קדשנו שאם יקרא כהנים או מקרא אותם בעוד שקצת מאריכין באמן לא ישמעו הכהנים קריאתו להם או הקראתו אותם שב' קולות אינן נשמעין וטוב לחוש לדבריהם:


רנ) גמ' סוטה שם. רמב"ם הל' תפלה פי"ד ה"ה. טור ושו"ע סי"ח.

רנא) מ"א ס"ק כח. עולת תמיד ס"ק לז. באר היטב ס"ק לא. וראה גם לעיל סכ"ה וש"נ.

רנב) רש"י שם ד"ה אמן. טור ושו"ע שם.

רנג) כדלעיל סט"ז וש"נ. וראה אליה רבה ס"ק לו.

רנד) רש"י שם ד"ה עד שיכלה אמן.

רנה) גמ' שם. רש"י שם ד"ה דיבור וד"ה לעקור. ר"ן מגילה (טו, ב ד"ה אין). טור (לפירוש הב"ח ד"ה ומ"ש ואין הכהנים ופרישה אות כד) ושו"ע שם.

רנו) תוס' שם ד"ה עד. שו"ע שם. וכ"ה בסדור ד"ה אין רשאין.

רנז) תוס' שם. מ"א ס"ק כז-ח.

רנח) כדלעיל סוף סכ"א וש"נ.

רנט) סעיף כג.

רס) עולת תמיד ס"ק לז. מ"א ס"ק כח.

רסא) כדלעיל סכ"א וש"נ.

רסב) פרישה שם. ט"ז ס"ק יב-ג. אליה רבה ס"ק לז.