כט

כט אין הכהנים רשאים להתחיל בתיבה עד שתכלה התיבה מפי המקרארסג (כדי שישמעו הצבור התיבה יפה מפי הכהנים ולא תתערב בה שמיעתם מהמקרא).

ואין הצבור עונין אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהניםרסד בין בפסוק ראשון בין בפסוק ב' או ג'רסה.

ואין הש"ץ רשאי להתחיל שים שלום עד שיכלה אמן מפי רוב הצבור אבל אם יש מיעוט שמאריכין באמן א"צ להמתין עליהםרסו כמ"ש בסי' קכ"דרסז.

ומיד שמתחיל שים שלום אומרים הכהנים רבון העולמיםרסח:


רסג) ר"ן שם בשם ואחרים פירשו. טור (לפי' הב"י ד"ה אין) ושו"ע סי"ח. וכ"ה בסדור ד"ה אין רשאין.

רסד) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

רסה) לבוש סי"ח.

רסו) ט"ז ס"ק יג. עולת תמיד ס"ק לח. וראה מ"א ס"ק כח. אליה רבה ס"ק לז. ועי' דרכי החיים (אמן ח"ח ס"ק א).

רסז) סי"ב וש"נ.

רסח) גמ' שם. וכדלעיל סכ"ד. וראה מ"א ס"ק כח.