ל

ל אין השליח ציבור רשאי לענות אמן אחר (סיום) ברכה של כהנים מפני הטירוף שמא תתבלבל דעתו ולא יוכל לכוין לחזור לברכת שים שלוםרסט שכיון שהוא מכוין בעניית אמן כראוי הסיח דעתו למחשבה אחרת ולא יוכל לחזור מהר לתפלתו ויטעה מה שאין כן כשאינו עונה אמן הוא נותן דעתו על תפלתו בשעה שהצבור עוניןער.

אבל מפני הפסק בתפלה אין לחוש באמן שאחר ברכת כהנים לפי שברכת כהנים מכלל התפלה הוארעא.

ואם מובטח בעצמו שיחזור לתפלתו בלא טירוף הדעת רשאיערב ויש מי שאוסררעג והעיקר כסברא הראשונהעדר וכל שכן עכשיו שמתפללין מתוך הספר שאין לחוש כל כך לטעותערה:


רסט) משנה פ"ה דברכות לד, א לפירוש הר"ן. הובא בפרישה אות כה.

ער) ט"ז ס"ק יד (לענין המקרא שבסעיף הבא).

רעא) תוס' ברכות שם ד"ה לא. רא"ש שם פ"ה סי' לז ובמגילה פ"ג סי' כא. ט"ז שם. מ"א ס"ק כט. וראה גם לעיל סט"ז וש"נ.

ערב) לחם חמודות שם אות נב (בשם דברים רבה ריש פר' כי תבוא). הובא במ"א ס"ק כט. פרי חדש ס"כ.

רעג) מרדכי הארוך בשם מהר"ם מרוטנבורג (תשובות פסקים ומנהגים ח"א תשו' לח). הובא בט"ז שם. תוי"ט ברכות פ"ה מ"ד. ב"ח ד"ה כתב הר"מ. מ"א שם.

עדר) מסקנת מ"א שם. פרי חדש שם.

ערה) מ"א שם. וראה גם לקמן סוף סל"א וסל"ב.