לב

לב וכן ש"ץ שהוא כהן אפילו אין שם כהנים אחרים לא ישא כפיורפג מפני הטירוף שמא לא יוכל לחזור לתפלתו לדעת לכוין ולהתחיל בשים שלום שדעתו מטורפת מאימת הצבוררפד ואם הוא מובטח בעצמו שהוא נושא כפיו וחוזר לתפלתורפה בלא טירוף דעת אם אין שם כהן אלא הוא ישא כפיו כדי שלא תתבטל נשיאת כפיםרפו.

וכיצד יעשה יעקור רגליו מעט בעבודה לעלות לדוכןרפז ויאמר עד ברכת כהנים שכל כהן שאין עוקר רגליו בעבודה לעלות לדוכן שוב אינו עולהרפח וכשיגיע לברכת כהנים יעקור ממקומו לגמרי ויעלה לדוכן ויברך ברכת כהנים ואחר יהיה מקרא אותו ברכת כהניםרפט אבל לא יקרא לו כהנים או כהןרצ שאין קוראים אלא לשנים כמ"ש למעלהרצא ולכן לא יאמר המקרא או"א ברכנו כו' שכיון שאינו קורא כהנים בבקשה זו אין ענין להמקרא אלא יאמרנה הש"ץ כמו שאומרים בכל הימים שאין בהם נשיאת כפיםרצב שבקשה זו מכלל התפלה שלכן אינה חשובה הפסק כמ"ש למעלהרצג ואחר שיגמור ברכת כהנים יחזור למקומו ויסיים שים שלוםרצד.

ואם המקרא כיון לבו לתפלת הש"ץ מראש ועד סוף ולא שח באמצערצה יותר טוב שיעמוד המקרא לפני התיבה במקום הש"ץ מיד אחר נאה להודות ויאמר או"א ברכנו כו' ויהיה מקרא אותו ויסיים הוא שם שים שלוםרצו (כדי שלא תהיה התפלה מופסקת בהליכת הש"ץ מהדוכן למקומו לפני התיבה)רצז.

וכשהמקרא מסיים שים שלום יש אומריםחצר שישא הש"ץ את כפיו אפילו אינו מובטח לחזור לתפלתו והוא שהמקרא הוא מובטח (לחזור לשים שלום) וגם שיוכל לכוין לתפלת הש"ץ עד שים שלום ולא יטרידנו מה שיצטרך להקרות לש"ץ ויש אוסריןרצט עד שיהיה הש"ץ מובטח אך עכשיו שמתפללין מתוך הספר הכל מובטחיםש.

אבל אם לא כיון המקרא לתפלת הש"ץ מראש ועד סוף או ששח באמצע אינו יכול לסיים שים שלוםשא שלכתחלה דין חזרת הש"ץ כדין תפלת לחש שמי שצריך לחזור ולומר ברכה אחת מי"ח צריך לומר כולן על הסדר כמ"ש בסי' קי"טשב וה"ה בשבע של שבת ויו"ט וכשכיון לתפלת הש"ץ ה"ז כאלו התפלל בעצמו ששומע כעונהשג וכששח באמצע הרי הפסיד מה ששמע כבר וצריך לחזור לראש אם היה כן בתפלת לחש כמ"ש בסי' קי"דדש וכן אם באמצע פנה לבבו לדברים אחרים הרי הפסיד מה שלא שמעשה ואין לו לסיים שים שלום כיון שאפשר שיסיים הש"ץשו.

אבל ש"ץ שטעה ואינו יודע לחזור ועובר אחר תחתיו לא הצריכוהו לחזור לראש התפלהשז מפני טורח הציבור אלא חוזר למקום שטעה הש"ץ כמ"ש בסי' קכ"ושח:


רפג) משנה ברכות שם. טור ושו"ע ס"כ.

רפד) רש"י ברכות שם ד"ה לא ישא.

רפה) משנה שם.

רפו) הגהות מיימוניות הל' תפלה פט"ו אות ו בשם מהר"ם מרוטנבורג (תשובות פסקים ומנהגים ח"א תשו' לח). טור ושו"ע שם.

רפז) הגהות מיימוניות שם. טור ושו"ע שם.

רפח) ב"י ד"ה ומ"ש ויעקור. וכדלעיל סי"ב וש"נ.

רפט) טור ושו"ע שם.

רצ) לבוש סכ"א. עולת תמיד ס"ק מה.

רצא) סעיף טו וש"נ.

רצב) כדלעיל סי' קכז ס"ב. וכדלקמן סוף סנ"ז - כשהש"ץ כהן, וש"נ. וראה ב"ח סד"ה כתב הר"מ. הובא במ"א ס"ק לא. אליה רבה ס"ק מא. חמד משה אות ו.

רצג) סעיף טז וש"נ.

רצד) אגור סי' קעד בשם רש"י שם ומרדכי בפ"[ג] דמגילה. שו"ע שם.

רצה) הגהות מיימוניות שם בשם מהר"ם מרוטנברג שם. שו"ע שם.

רצו) אגור שם בשם שו"ת מהרי"ל החדשות סי' יט. עפ"י הגהות מיימוניות שם. שו"ע שם.

רצז) עי' ט"ז ס"ק יח.

חצר) ב"י שם. ממשמעות הגהות מיימוניות שם. הובא בט"ז ס"ק טו. מ"א ס"ק לג.

רצט) ט"ז שם. וראה גם ב"ח ומ"א שם.

ש) לחם חמודות שם. הובא במ"א ס"ק לא. וראה גם לעיל סוף ס"ל.

שא) הגהות מיימוניות שם בשם מהר"ם מרוטנברג שם. ב"י שם. משמעות שו"ע שם. לבוש שם.

שב) סעיף ד.

שג) כדלעיל סי' ח סי"א וש"נ.

דש) ס"ט, ובסי' קד ס"ד.

שה) תשו' מהר"ם מרוטנברג שם. משמעות הב"י שם.

שו) ב"י סי' קכו ד"ה ודע.

שז) אעפ"י שלא כיוון לכל התפלה – ב"י שם. וראה דרכי משה סי' קכו אות א.

שח) סעיף ב.