לג

לג וכל זה כשאין שם כהן אלא הואשט שאז התירו לעקור רגליו בתפלהשי כדי שלא תתבטל נשיאת כפים שהיא תיקון חכמים בכל תפלה הראויה לכך כמ"ש למעלהשיא אבל אם יש שם כהנים אחרים הראוים לנשיאת כפים אפילו אם הש"ץ מובטח שיחזור לתפלתו בלא טירוף הדעת אינו רשאי לעקור רגליו לעלות לדוכן.

ויזהרו העם שלא לומר לו לעלות או ליטול ידיו אבל אם אמרו לו צריך לעלותשיב (אפילו אינו מובטח)שיג אם אמרו לו בעבודה או קודם לכןשיד שהרי עובר בעשה אם אינו עולהשטו ומפני חשש טירוף ובלבול התפלה אין לו לעבור בעשה שתפלה היא מדברי סופריםשטז.

(אבל כשאי אפשר לושיז אינו עובר כלום אעפ"י שהוא בבית הכנסת כשקוראים כהניםשיח מפני שהקורא אינו מתכוין לקרות את הש"ץ כלל הואיל ואסור לו לעקור רגליושיט וכל שהקורא אינו מתכוין לו אינו עובר אפילו הוא בבית הכנסת כגון אם נסתר אחורי העמודיםשכ שבבית הכנסת שלא יראנו הקורא מפני שמן הסתם הקורא אינו מכוין בקריאתו אלא לכהנים הנראים וידועים וכ"ש הש"ץ שבודאי אין הקורא מתכוין לו אלא לשאר הכהנים בלבדם.

ואפילו היה מתכוין גם להש"ץ אינו עובר כלום כיון שלא עקר רגליו בעבודהשכא ומנעוהו חכמים מלעלות שיש כח ביד חכמים לעקור דברי תורה בשב ואל תעשהשכב ואף שאסור לגרום לעקור דברי תורה והיה לו לעקור רגליו בעבודה כיון שיודע שיקראו הכהנים כמו שנתבאר למעלהשכג מכל מקום איסור זה אינו אלא מדברי סופרים והם אמרו והם אמרו והתירו איסור זה כאן שלא להפסיק בתפלה בעקירת רגליו לצורך מצוה שאפשר לה להתקיים ע"י אחרים).

ויש מתיריןשכד לש"ץ כהן לעלות לדוכן אפילו יש כהנים אחרים ואין איסור בעקירת רגליו הואיל ודבר מצוה הוא והוא שמובטח שיחזור לתפלתו כמ"ש למעלהשכה ועכשיו שמתפללין מתוך הספר הרי כולם מובטחיםשכו ולכן נהגו במקומות הרבה שש"ץ כהן נושא כפיו בכל ענין אבל במקום שאין מנהג יש לנהוג כסברא הראשונה כי כן עיקרשכז:


שט) טור והגהות מיימוניות שם בשם מהר"ם שם. שו"ע ס"כ.

שי) לחם חמודות פ"ה דברכות אות נג. מ"א ס"ק כט ולא.

שיא) סעיף א וש"נ.

שיב) הגהות מיימוניות שם ומרדכי מגילה פ"ג סי' תתיז ואגור סי' קע בשם מהר"ם מרוטנברג שם. רמ"א ס"כ. וראה גם לעיל ס"ג. לקמן סמ"ג.

שיג) אליה רבה ס"ק מ.

שיד) מ"א ס"ק ל. וראה לעיל סי"ב וש"נ.

שטו) כדלעיל ס"ג וש"נ.

שטז) ראה מ"א ס"ק מ וסקמ"א. וראה גם לקמן סעי' מב-ג. וראה לעיל סי' קו ס"ב וש"נ.

שיז) כשלא אמרו לו לעלות ולא עקר רגליו בעבודה ועתה כשקוראים כהנים אי אפשר לו, כדלקמן.

שיח) מ"א ס"ק ל.

שיט) רדב"ז ח"ד סי' רצג. הובא באליה רבה ס"ק מ. וראה (עד"ז) ב"ח ד"ה כל כהן. הובא במ"א ס"ק ד.

שכ) ירושלמי ברכות פ"ה ה"ד. הובא בתוס' מנחות מד, א סד"ה כל. וברא"ש מגילה פ"ג סי' כב.

שכא) מ"א ס"ק ל.

שכב) כדלעיל ס"ג וש"נ.

שכג) שם.

שכד) פרי חדש ס"כ. הובא בבאר היטב ס"ק לו.

שכה) בסעיף הקודם.

שכו) נחלת צבי ס"ק כ. הובא במ"א ס"ק לא. עולת תמיד ס"ק מו. וראה גם לעיל סוף ס"ל וש"נ.

שכז) עי' מ"א שם.