לה

לה אין הכהנים רשאים לנגן בברכת כהנים ב' או ג' ניגוניםשמב משום טירוף הדעת שכשרוצים לצאת מניגון לניגון צריכים לכוין ולדקדק יפה להשמיע קול שוה ומיושר וע"י שמטרידים דעתם בזה לא ידעו איזה פסוק או תיבה יתחילו ואף שהמקרא קורא לפניהם מכל מקום אם תטרף דעתם ישכחו ג"כ קריאת המקרא אלא ינגנו ניגון אחד מראש ועד סוףשמג.

וה"ה לש"ץ בתפלתו אין לו לנגן נגונין הרבה בתפלתו בענין אחדשדמ:


שמב) הניגון המקובל לברכת כהנים (למנהג חב"ד), ראה לקו"ד ח"ג תמג, א. ס' הניגונים ניגון כז.

שמג) תרומת הדשן ח"א סי' כו. שו"ע סכ"א.

שדמ) ט"ז ס"ק טז.