לו

לו בשעה שהכהנים מברכים העם לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתם אלא יהיה עיניהם כלפי מטה כמי שעומד בתפלה בכוונהשמה שהרי הם מתפללים שיברך הקדוש ברוך הוא את כל ישראלשמו והעם המקבלים את הברכה גם כן יכוונו לברכהשמז ויהיו פניהם נגד פני הכהניםשמח מטעם שנתבאר למעלהשמט ולא יסתכלו בהם שלא יסיחו דעתםשנ וכל שכן שלא יסתכלו במקום אחרשנא.

ולכן נהגו במקומות הרבה לשלשל הטלית של מצוה על פניהם וידיהם כדי שלא יוכלו להסתכל בעם ולא העם בהם לא בפניהם ולא בידיהםשנב.

ובמדינות אלו נהגו שהכהנים משלשלין הטלית על פניהם כדי שלא יוכלו להסתכל לבד אבל ידיהם חוץ לטלית כדי שהם עצמן לא יוכלו להסתכל בידיהם ולא יבאו לידי היסח הדעתשנג והעם משלשלין הטלית ג"כ על פניהם כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהניםשנד ומנהג זה יותר נכוןשנה להיות נשיאת כפי הכהנים גלוים ונראים ולא תהא טליתו חוצצת בין כפיהם להעם כי כן הוא משמעות הכתובשנו וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם שלא יהיה דבר חוצץ בינו לעם ולא אמרו אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים כמו שיתבארשנז אלא כשיש צבור המתברכים מהכהנים בבית הכנסת אזי גם מי שהוא חוץ לבית הכנסת מתברך עמהם אלא שבדיעבד אין זה מעכבשנח שהרי עיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכן כמו שיתבארשנט (אבל טלית שעל פני העם בטלה לגבי גופם כשאר מלבושיהם ואינה חוצצתשס).

ולא אסרו אלא להסתכל אבל ראיה בעלמא מותרת אך נוהגין ליזהרשסא:


שמה) רמב"ם הל' תפלה פי"ד ה"ז טור ושו"ע סכ"ג.

שמו) לבוש סכ"ג.

שמז) רמב"ם טור ושו"ע שם.

שמח) סוטה ל[ח], א.

שמט) סכ"ג וש"נ.

שנ) ירושלמי מגילה פ"ד ה"ח. הובא בתוס' חגיגה טז, א ד"ה בכהנים. מרדכי מגילה סי' תתטז. רמב"ם שם. טור (לפירוש הב"י ד"ה ובשעה) ושו"ע שם (לפירוש הט"ז ס"ק יט ומ"א ס"ק לה). וראה גם לקמן סמ"ד–מח.

שנא) מ"א שם.

שנב) ב"י שם. רמ"א שם. וראה גם לקמן סמ"ו.

שנג) דרכי משה אות טו. רמ"א שם. וראה גם לקמן שם.

שנד) דרכי משה שם. ט"ז ס"ק כח.

שנה) כנסת הגדולה הגב"י. עולת תמיד ס"ק נב. אליה רבה ס"ק מו.

שנו) ויקרא ט, כב. וראה לעיל ס"א.

שנז) בסעיף הבא.

שנח) ראה גם לעיל סכ"ג.

שנט) סל"ח וש"נ.

שס) ראה חקרי הלכות ח"א ט, ב. ח"ז כב, ב.

שסא) מ"א שם. וראה אג"ק ח"א ע' כח.