לז

לז עם שאחורי הכהנים אינם בכלל ברכהשסב שברכת כהנים אינו אלא פנים כנגד פניםשסג כמ"ש למעלהשסד אבל מלפניהם ובצדיהם אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםשסה רק שיחזירו פניהם כלפי הכהניםשסו.

וצדדים שלאחריהם כלאחריהםשסז כגון אותם העומדים בכותל מזרחי וההיכל בולט קצת לבית הכנסת והכהנים עומדים לפניו אע"פ שהעומדים אצל הכותל הופכים פניהם כלפי הכהנים אינן בכלל ברכהשסח.

ועם שבשדות כיון שהם אנוסים שטרודין במלאכתם ואינם יכולים לבא לבית הכנסת הם בכלל ברכה אפילו הם אחורי הכהניםשסט אבל כל מי שהוא בעירשע ויכול לבוא לבית הכנסתשעא לקבל הברכה פנים אל פנים כדת של תורה ואינו בא מראה בעצמו שאין הברכה חשובה בעיניו לבא לבית הכנסת בשבילה לכך אינו בכלל ברכה אם הוא אחורי הכהניםשעב לכן כל מי שהוא בעיר ויכול לבא לבית הכנסת לקבל הברכה ואפילו העומדים בחצר בית הכנסת ואינם יכולים ליכנס לבית הכנסת מפני שאין להם מקום שם מכל מקום אם עומדים אחורי כותל מזרחי אינם בכלל ברכה שהרי יכולים לעמוד לצד מערב שהוא נגד פני הכהנים או יעמדו לצדדי בית הכנסת ויהפכו פניהם לבית הכנסת כלפי הכהניםשעג.

וכן העומדים בבית הכנסת בכותל מזרחי אינם אנוסים אף על פי שעכשיו כל אחד קונה לו מקום בבית הכנסת ואין אחד יכול לעמוד במקום חבירו מכל מקום יכולים לילך למקום הכהנים שהוא פנוי או לעמוד באמצע בית הכנסתשעד (על הבימה או ברוח מערבית של בית הכנסת או בחצר בית הכנסת לצד מערב או לצדדי בית הכנסת אם אפשר לשמוע שם ברכת כהנים).

ויש מישעה שלומד זכות עליהם לומר שכיון שההיכל מחובר לכותל הרי הוא כגוף הכותל וכאלו הכהנים עומדים סמוך לכותל ממש והרי הם כאלו העומדים בצדדי הכהנים ממש רק שיהפכו פניהם כלפי הכהנים אבל אנשי מעשה נזהרין להתרחק מכותל מזרחי ולילך לצד מערב קצת עד שיהיה פניהם נגד פני הכהנים או נגד צידיהם ממש:


שסב) גמ' סוטה שם ע"ב. טור ושו"ע סכ"ד. וכ"ה בסדור ד"ה עם שאחורי.

שסג) גמ' שם ע"א.

שסד) סעיף כג וש"נ.

שסה) גמ' שם ע"ב. טור ושו"ע שם.

שסו) רמב"ם הל' תפלה פט"ו ה"ח.

שסז) גמ' שם לט, א. ב"י ד"ה תני. ב"ח ד"ה עם. ט"ז ס"ק כ. מ"א ס"ק לו. ראה גם לעיל רס"י עט.

שסח) מ"א שם. ט"ז שם.

שסט) גמ' שם לח, ב. רש"י שם ד"ה שבשדות. טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' תקצא ס"ב.

שע) ראש השנה לה, א. תוס' סוטה שם ד"ה הא דאניסי.

שעא) רש"י ראש השנה שם ד"ה אינן. ב"ח ד"ה אם.

שעב) רש"י סוטה שם ד"ה דלא. תוס' שם ד"ה מחיצה. ט"ז ס"ק כא.

שעג) מ"א שם.

שעד) מ"א שם.

שעה) ט"ז ס"ק כ.