ד

ד ואם עלה כבר פעם אחת ביום זה שוב אינו עובר אפילו אמרו לו עלהנ שכבר יצא ידי חובתו מן התורה ותקנת חכמים שתקנו נשיאת כפים בכל תפלת צבורנא יכולה להתקיים בכהנים אחרים.

ומכל מקום אם רוצה לעלות פעם שנית ביום זה יכול לברך קודם שישא כפיו אפילו באותו צבור שכבר נשא כפיו היוםנב כגון בשחרית ומוסף (ואע"פ שהוא אינו מחוייב לישא כפיו מצד עצמו מכל מקום תקנת חכמים היא שתהיה נשיאת כפים בתפלה זו ויכול לברך עליונג כמו על כל שאר תקנות ומצות דברי סופריםנד):


נ) הגהות מיימוניות הל' תפלה סו"פ טו. תוס' ר"ה כח, ב ד"ה הכא. שו"ע ס"ג.

נא) כדלעיל ס"א וש"נ.

נב) שו"ת מהר"ם מינץ סי' יב. הובא במ"א ס"ק ג וסקט"ז.

נג) ראה גם לקמן סט"ו וסמ"א.

נד) כדלקמן סי' קנח סט"ז וש"נ.