מ

מ כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר על הג' פסוקים של ברכת כהנים ואם הוסיף עובר על בל תוסיףשצב אם אמר בנשיאת כפיםשצג ובהחזרת פנים כלפי העםשצד (ולכן אומרים השקיפה כו'שצה מפני שכבר פשטו כפיהם והחזירו פניהם).

אבל אם אומר ג' פסוקים אלו כמה פעמים ביום אינו עובר על בל תוסיף שלא שייך בל תוסיף אלא במוסיף על המצוה עצמהשצו ולא בעשית המצוה ב' פעמיםשצז:


שצב) ראש השנה כח, ב. טור ושו"ע סכ"ז.

שצג) רשב"א סוכה לא, ב סד"ה מאי לאו.

שצד) עי' לעיל סי"ז וש"נ. וראה משנה ברורה סכ"ז בבאור הלכה. הר צבי או"ח ח"א סי' סב.

שצה) כדלעיל סכ"ד וש"נ.

שצו) ראה לעיל סי' לד ס"ד.

שצז) מ"א ס"ק מ. וראה רשב"א שם.