מב

מב כהן שלא התפלל עדיין ומצא ציבור מתפלל נושא כפיו ואין התפלה מעכבתות ואם ירא שאם יעלה לדוכן יעבור זמן תפלה ילך חוץ לבית הכנסת ויתפללתא שאם יהיה בבית הכנסת כשיקראו כהנים ולא יעלה יעבור בעשהתב אבל אם אמרו לו לעלות או ליטול ידיו לא ילך החוצה להתפלל אלא צריך לעלות שלא יעבור בעשה שהתפלה היא מדברי סופריםתג ונדחית מפני מצות עשה של תורהתד ואם מתיירא שיעבור זמן קריאת שמע יקראנה בלא ברכותיה ואם אין פנאי לקרות כולה יקרא פסוק ראשוןתה להאומרים שפסוק ראשון בלבד הוא מן התורה (או פרשה ראשונה להאומרים שפרשה ראשונה מדאורייתא כמ"ש בסי' מ"ותו):


ת) הגהות מיימוניות שם פט"ו אות ה בשם הערוך (ערך חלון א) בשם תשובת הגאונים (מועתקת בשבלי הלקט סי' כג). שו"ע סכ"ט.

תא) מ"א ס"ק מא.

תב) ראה לעיל ס"ג וש"נ.

תג) ראה גם לעיל סי' קו ס"ב וש"נ.

תד) מ"א שם. וראה גם לעיל סל"ג וש"נ.

תה) מ"א שם.

תו) ס"ט. וראה רס"י נח וש"נ.