מג

מג וכן כהן העומד בתפלה ואמרו לו לעלות לדוכן או ליטול ידיותז צריך להפסיק ולעלות אפילו יש שם כהנים אחריםתח ואם לא אמרו לו אינו פוסק אם יש שם כהנים אחריםתט (ואע"פ שהוא בבית הכנסת כשקוראים כהנים אינו עובר מטעם שנתבאר למעלה בסעיף ל"ג) ואם אין שם כהנים אחרים פוסק ועולה כדי שלא תתבטל נשיאת כפיםתי:


תז) ראה לעיל ס"ג וש"נ.

תח) מ"א ס"ק מ. וראה גם לעיל סל"ג וש"נ.

תט) רדב"ז ח"ד סי' רצג. הובא במ"א שם.

תי) שם. וראה לעיל שם וש"נ.