מד

מד אלו הפסולים לנשיאת כפים מדברי סופריםתיא מי שיש לו מומיןתיב בפניו או בידיותיג כגון שידיו הן כפופות או עקומות לצדיהןתיד או שהן בוהקניותתטו דהיינו שמנומרות בנקודות דקותתטז וכן אם פניו בוהקניות או עקומים לא ישא את כפיותיז מפני שהעם מסתכלין בותיח ובאים לידי היסח הדעתתיט וה"ה מי שיש לו מומין ברגליותכ במקום שעולין לדוכן בלא בתי שוקייםתכא שהמומין גלוים ומסתכלין בהם.

אבל מומין שבסתר אינן פוסלין לנשיאת כפיםתכב אף על פי שפוסלין לעבודה שבמקדש ולא הוקשה נשיאת כפים לעבודה אלא לענין עמידהתכג שנאמרתכד לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו לעמידה הוקשה ולא לדבר אחרתכה (שאם לא בא הכתוב אלא ללמד על שירות שהיא בעמידה הרי כבר נאמרתכו לעמוד לשרת ושנה עליו הכתוב לעכבתכז שנאמרתכח העומדים שם וגו'):


תיא) ראה תענית כז, א. ט"ז ס"ק כז. מ"א ס"ק נד.

תיב) משנה מגילה כד, ב. רמב"ם הל' תפלה פט"ו ה"ב. שו"ע ס"ל.

תיג) ברייתא שם. וראה ב"י ד"ה והרמב"ם.

תיד) גמ' שם. רש"י ד"ה עקומות וד"ה עקושות. וראה מ"א ס"ק מג. וראה אג"ק ח"א ע' כה ואילך.

תטו) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

תטז) טור ושו"ע סי' רכה ס"ט. מ"א ס"ק מב.

תיז) ראה ב"י ושו"ע שם.

תיח) משנה שם.

תיט) ירושלמי מגילה פ"ד ה"ח. הובא בתוס' חגיגה טז, א ד"ה בכהנים. מרדכי מגילה סי' תתטז. לבוש ס"ל. עולת תמיד ס"ק סד.

תכ) ברייתא שם. רמב"ם ושו"ע שם.

תכא) ב"י שם. שו"ע שם. עי' לעיל סי' צא ס"ה.

תכב) ראה תוס' תענית כז, א ד"ה אי ובמנחות קט, א ד"ה לא. רא"ש מגילה פ"ג סי' יט.

תכג) תוס' מנחות שם. רא"ש שם. סמ"ג עשין כ. הגהות מיימוניות שם אות ב. וראה רבנו חננאל תענית כז, א ד"ה ושנינן. ועי' מ"א ס"ק נד וס"ק סד.

תכד) דברים י, ח.

תכה) ראה תוס' ורא"ש שם. ועי' סמ"ג שם. ראה גם לקמן סנ"א.

תכו) שם יח, ה.

תכז) ראה לעיל סכ"ג וש"נ.

תכח) שם יח, ז (וא"כ אין לומר שלכך נכתב שוב: "לעמוד לפני ה'").