מה

מה וכן מי שרירו יורד על זקנותכט או שעיניו זולפות דמעהתל וכן סומא אפילו באחת מעיניו לא ישא את כפיותלא מפני שמסתכלין בו.

ואם היה דש בעירו דהיינו שהם רגילים בו ומכירים הכל שיש בו אותו מוםתלב בין שאותו מום הוא בפניו בין בידיו ורגליותלג ישא את כפיו ואפילו הוא סומא בשתי עיניותלד.

וכל מי ששהה ל' יום בעיר במום זה נקרא דש בעירו והוא שהיא עירו שדר בה או שבא לגור בה ושהה בה שלשים יום ואפילו לא בא להשתקע בה להיות מבני העיר אלא בא להיות מלמד או סופר או משרת שנה או חצי שנה נקרא דש בעירו בשלשים יוםתלה לפי שרגילים בני העיר לישא וליתן עמו בדברים ומסתכלין בו והרגל עין הוא בלמ"ד יום כמו הרגל הלשון שנתבאר בסי' קי"דתלו אבל אם הולך באקראי לעיר אחרת ושהה בה ל' יום אינו נקרא דש בעירו (עד שישהה בה י"ב חודשתלז) לפי שאין בני העיר רגילין לישא וליתן עמותלח:


תכט) מגילה כד, ב לפירוש הרמב"ם הל' תפלה פט"ו ה"ב והטור. שו"ע ס"ל.

תל) מגילה שם לפירוש רש"י (שם) ור"ן (שם טו, ב) ד"ה זבלגן. שו"ע שם.

תלא) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

תלב) גמ' שם ורש"י ד"ה דש. טור ושו"ע שם.

תלג) ירושלמי מגילה פ"ד ה"ח. הובא בתוס' מגילה כד, ב ד"ה אם. רא"ש מגילה פ"ג סי' טז. מרדכי מגילה סי' תתטז. שו"ע שם.

תלד) אגודה מגילה סל"ד בשם ר"י. ב"י ד"ה ומשמע. שו"ע שם.

תלה) תרומת הדשן ח"א סי' כה. הובא בב"י שם. שו"ע שם.

תלו) סעיף י.

תלז) עי' תרומת הדשן שם. משנה ב"ב ז, ב. גמ' שם ח, סע"א.

תלח) תרומת הדשן שם. מ"א ס"ק מד.