מט

מט קטןתס אפילו הוא בן י"ג שנה אלא שלא הביא ב' שערותתסא אינו נושא את כפיו בפני עצמותסב שאין כבוד הצבור להיות כפופים לברכתותסג אבל עם כהנים אחרים שהם גדולים אפילו אינו בן י"ג שנים שיודע לישא את כפיותסד נושא עמהם כדי להתחנך במצותתסה ורשאי לברך על נשיאת כפיותסו כמו שמברך על שאר מצות שהוא פטור מהן מן התורהתסז ומחנכין אותו בהן מדברי סופריםתסח.

ומשהביא ב' שערות נושא כפיו אפילו בפני עצמו באקראי ולא בקביעותתסט עד שיתמלא זקנותע משום כבוד הצבורתעא שאין כבודם שיברכם יחידי בקביעות מי שלא נתמלא זקנו וכל מי שהגיע לשנים שראוי להתמלאות זקנו דהיינו בן כ'תעב אע"פ שלא נתמלא זקנו דינו כנתמלא ונושא כפיו אפילו יחידי בקבעתעג.

ואינו נקרא קבע אלא כשנושא כפיו בכל יום אבל במדינות אלו שאין הכהנים נושאין כפיהן אלא ברגלתעד אפילו נושא כפיו בכל רגל ורגל אין זה אלא באקראיתעה ורשאי לישא כפיו יחידי אפילו הוא פחות מבן כ'תעו (רק שצריך לדקדק בשערותיו שלא יבא לידי ברכה לבטלהתעז):


תס) משנה מגילה שם ע"א. טור ושו"ע סל"ד.

תסא) שו"ע שם. מ"א ס"ק מח. וראה גם לעיל סי' נה ס"ו. סי' קצט ס"ט.

תסב) תוס' שם ד"ה ואין, ובחולין כד, ב ד"ה נתמלא, ובסוכה מב, א ד"ה היודע. רא"ש מגילה פ"ג סי' טו. ר"ן מגילה (טו, א ד"ה אבל), ובחולין כד, ב ד"ה גרסינן. שו"ע סל"ד.

תסג) רש"י מגילה שם ד"ה ואינו. ר"ן מגילה שם.

תסד) סוכה מב, א.

תסה) תוס' שם. שו"ע שם.

תסו) מ"א ס"ק מט.

תסז) כדלקמן סי' רטו ס"ב.

תסח) ראה לקמן סי' שמג סעי' א-ג וש"נ.

תסט) תוס' רא"ש ור"ן שם בפי' המשנה מגילה שם. שו"ע שם.

תע) חולין כד, ב.

תעא) לבוש סל"ד. ראה גם לעיל סי' נג ס"ט.

תעב) כדלעיל סי' נג סי"א וש"נ.

תעג) ב"י ד"ה וכבר. שו"ע שם.

תעד) ראה לקמן סנ"ז.

תעה) ט"ז ס"ק לא. מ"א ס"ק נ.

תעו) מ"א שם.

תעז) מ"א ס"ק מח. ועיין מ"א סי' נ"ג ס"ק י, ולעיל סי' נה ס"ו, דבמילי דרבנן סומכין בזה על החזקה. וצע"ג. וראה יגדי"ת (נ.י.) חוב' ח ע' סה.