ה

ה כהנים שאינם רוצים לעלות לדוכן ויוצאים מבית הכנסת א"צ לשהות חוץ לבית הכנסת אלא בשעה שהש"ץ קורא כהנים ואח"כ רשאים ליכנס שאף שהם בבית הכנסת כששאר הכהנים נושאים כפיהם והם אינם נושאים כפיהם אין בכך כלוםנה כיון שאי אפשר להם לעלותנו וכשקראו כהנים לא היו בבית הכנסת ולא קראו להם כללנז.

ומכל מקום הכהנים נהגו סלסול שלא ליכנס עד שיגמרו השאר ברכת כהנים כדי שלא יאמרו עליהם שהם פגומיםנח דהיינו בני גרושה או חלוצהנט אם יהיו בבית הכנסת כשאחיהם הכהנים נושאים כפיהם והם אינם נושאים עמהם ומטעם זה יוצאים מבית הכנסת קודם רצהס שלא יאמרו עליהם שהם פגומים כשיראו את אחיהם הכהנים שעוקרים רגליהם לעלות לדוכן והם אינם עוקרים וכן מטעם זה אף הפסולין לנשיאת כפים שלא מחמת פגמםסא יוצאים מבית הכנסת בשעת הדוכןסב שלא יאמרו עליהם שהם פגומים.

ומכל מקום אם לא יצאו מבית הכנסת כשקורא הש"ץ כהנים ואפילו אמרו להם לעלות לא יעלו אפילו אינן פסולין אלא מדברי סופריםסג ואע"פ שכשאינו עולה כשקוראין או אומרים לו הרי הוא עובר על מצות עשה מכל מקום יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשהסד ולפיכך אינו עובר כלום כיון שחכמים מנעוהוסה:


נה) מהר"י איסרלין (תרומת הדשן ח"ב) סי' כב. שו"ע ס"ד.

נו) ראה גם לקמן סוף סנ"ה וסנ"ו.

נז) ראה גם לעיל ס"ג. לקמן סל"ג (במוסגר) וסנ"ה.

נח) תרומת הדשן שם. שו"ע שם.

נט) ראה להלן סנ"ה.

ס) מרדכי מגילה רמז תתיז לביאור המ"א ס"ק ד. וכן הוא בט"ז ס"ק כו דלא כבאר היטב ס"ק ה וסקי"א.

סא) ראה להלן סמ"ד ואילך.

סב) ט"ז ס"ק כו. וראה גם לקמן סנ"ה. ושם "ומ"מ אין חיוב עליהם לצאת".

סג) מ"א שם.

סד) כדלעיל ס"ג וש"נ.

סה) מ"א שם. וראה גם לקמן סנ"ה. (ועי' עד"ז לעיל ס"ג). וראה חקרי הלכות ח"ז יט, א. העו"ב תרנו ע' 21.