נ

נ כהן שהרג את הנפשתעח אפילו בשוגגתעט לא ישא כפיו שנאמרתפ ובפרישכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם דמים מלאו ואפילו עשה תשובהתפא שהריתפב נאמר גם כי תרבו תפלה אינני שומע וגו' ויש אומריםתפג שאם עשה תשובה נושא כפיו ולא מנעו ממנו נשיאת כפים אלא כשעומד במרדו ויש להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם וכן נוהגיןתפד.

ואם העם מרננים אחריותפה שהוא שופך דמים ועומד במרדו כיון שלא נתברר הדבר ישא כפיו וכן אם מל תינוק ומת נושא כפיותפו כי שמא לא כלו לו חדשיו ואפילו ידוע שכלו לו חדשיו כיון שנתכוין למצוה אין לפסלו מנשיאת כפיםתפז וכן אם דחף אשה הרה והפילה נושא כפיותפח שההורג את העובר פטור אפילו אם כלו לו חדשיותפט:


תעח) ברכות לב, ב.

תעט) רמב"ם פט"ו מהל' תפלה ה"ג (בכמה דפוסים. וכ"ה במהדורת קאפח). הובא בב"י ובב"ח ד"ה כהן. סמ"ג עשין כ. סמ"ק סי' קיג. טור ושו"ע סל"ה.

תפ) ישעיה א, טו.

תפא) רמב"ם שם. שו"ע שם.

תפב) ב"ח שם. ט"ז ס"ק לב.

תפג) מרדכי מגילה סי' תתיח. והגהות מיימוניות שם אות א. מירושלמי גיטין פ"ה ה"ט. רמ"א שם.

תפד) רמ"א שם.

תפה) רמב"ם שם ה"ו. ב"י שם לדעתו בפי' הירושלמי הנ"ל. שו"ע סל"ו. וראה גם לקמן סנ"ב.

תפו) רבנו שמשון ב"ר אברהם. הובא במרדכי והגהות מיימוניות שם. שו"ע שם.

תפז) מרדכי והגהות מיימוניות שם. ט"ז ס"ק לג. מ"א ס"ק נב.

תפח) שו"ת מהרלב"ח סי' קיז. כנסת הגדולה הגה"ט. מ"א ס"ק נג.

תפט) ראה רמב"ם הל' רוצח פ"ב ה"ו.