נב

נב לא היה בו אחד מהדברים המעכבים נשיאת כפים אף ע"פ שהוא רע מעללים ובליעל ועז פניםתקכג ואינו מדקדק במצות וכל העם מרננים אחריו נושא כפיותקכד שמצות עשה היא לכל כהן לישא כפיו ואין אומרים לרשע הוסף רשע (על רשעתך) והמנע מן המצות ואל תתמה ותאמר מה תועיל ברכת הדיוט זה שאין קבלת הברכה תלויה בכהנים אלא בהקב"ה שנאמר ואני אברכםתקכה ואפילו מרננים אחריו בעבירות חמורות כגון גילוי עריות ואפילו נודע שהרנון הוא אמת ואפילו עובר ואינו חוזר בו כלל נושא כפיותקכו (חוץ מחילול שבת בפרהסיאתקכז שהוא כנכרי לכל דברתקכח) לפי שאין שאר עבירות מונעים נשיאת כפיםתקכט אלא ממיר דת (משום קנסתקל) ושפיכת דמים (משום ידיכם דמים מלאותקלא):


תקכג) כנסת הגדולה הגב"י. מ"א ס"ק נז.

תקכד) רמב"ם הל' תפלה פט"ו ה"ו עפ"י הירושלמי גיטין פ"ה ה"ט. טור ושו"ע סל"ט.

תקכה) רמב"ם שם וה"ז. טור שם. לבוש סל"ט.

תקכו) ב"ח ד"ה ומ"ש אבל. אליה רבה ס"ק סט-ע במשמעות הרמב"ם (שם ובה"ג) ורמ"א סל"ט. ראה גם בסעיף הקודם.

תקכז) פרי חדש.

תקכח) כדלעיל סי' לט ס"א. לקמן סי' שפה ש"ג. חיו"ד סי' ב ס"ה וקו"א סק"י. הל' מציאה ופקדון סל"ט. וראה עטרת פז ס"ק צו. חקרי הלכות ח"ז כד, ב. תורי זהב תחלת חלק השו"ת.

תקכט) רמב"ם טור ורמ"א שם.

תקל) כדלעיל ריש סנ"א.

תקלא) כדלעיל ריש ס"נ.