נג

נג במה דברים אמורים כשעובר על מצות שישראל וכהנים שוין בהם אבל אם עובר על מצות המיוחדות לכהניםתקלב קנסוהו חכמיםתקלג ופסלוהו מכל מעלות הכהונה כגון כהן שנשא גרושהתקלד או חלוצהתקלה או שנטמא למת שאינו מז' מתי מצוהתקלו אינו נושא כפיותקלז ואין נוהגים בו קדושה אפילו לקרות בתורה ראשון.

ואפילו גירשה או מתה פסול עד שידור הנאה על דעת רבים מהנשים שהוא אסור בהןתקלח שנדר שהודר על דעת רבים אין לו התרהתקלט אבל כשלא ידור על דעת רבים שמא ילך אצל חכם וישאל על נדרו לפי שיצרו תוקפו לעריותתקמ אבל בנטמא למת אין צריך לידור אלא די שישוב ויקבל עליו שלא יטמא עוד למתיםתקמא:


תקלב) לבוש ס"מ. עולת תמיד ס"ק צ.

תקלג) מ"א ס"ק נד.

תקלד) האשכול הל' ברכת כהנים בשם מר שמואל. תשובות הרשב"א ח"ז סי' כא. מהר"י אבוהב סי' קלה. שו"ע ס"מ.

תקלה) שו"ת הרא"ם סי' נט. הובא במ"א ס"ק נז.

תקלו) ראה שו"ע יו"ד סי' שעג ס"ד.

תקלז) האשכול שם. מהר"י אבוהב שם. שו"ע סמ"א. וראה חקרי הלכות ח"ז כה, א.

תקלח) האשכול ורשב"א שם. שו"ע ס"מ.

תקלט) בכורות מו, א.

תקמ) בכורות שם (לענין עבודה במקדש). האשכול ומהר"א אבוהב שם. מ"א ס"ק ס.

תקמא) בכורות שם. האשכול ומהר"י אבוהב שם. שו"ע סמ"א.